Exportföretagen stod emot pandemin

Trots stora nedgångar för exporten under coronapandemin har de små och medelstora företagen uppvisat en stor motståndskraft. De exporterande företagen påverkades förvisso mer än andra företag i Sverige, men andelen exporterande företag förblev i stort sett oförändrad jämfört med innan krisen.

Tillväxtverket hade precis genomfört den ordinarie undersökningen Företagens villkor och verklighet 2020 när coronapandemin slog till på allvar i mars 2020. Pandemin ändrade förutsättningarna för många små och medelstora företag, inte minst för de exporterande företagen. För att ta reda på hur företagens villkor och verklighet såg ut under krisen valde Tillväxtverket att genomföra en särskild undersökning i november och december under 2020, Företagens villkor och verklighet - coronakrisens effekter. För att ta reda på hur företagens villkor och verklighet såg ut under krisen valde Tillväxtverket att genomföra en särskild undersökning i november och december under 2020,Företagens villkor och verklighet - coronakrisens effekter. Denna artikel baseras på resultat från båda dessa undersökningar. I diagrammen i denna artikel återges resultaten från undersökningen som gjordes innan pandemin med hänvisningen 2020 (jan) och undersökningen som gjordes under pandemin med hänvisningen 2020 (dec).

Pandemin slog hårt mot Sveriges utrikeshandel. Exporten minskade under 2020 med 8 procent där tjänsteexporten minskade med 14 procent och varuexporten med 5 procent. I kronor var exportvärdet nästan 200 miljarder kronor lägre jämfört med 2019. Under 2021 har exporten ökat mycket jämfört med 2020, men tittar vi på utvecklingen från månad till månad under 2021 har det skett en succesiv inbromsning. I den här artikeln tittar vi på hur de små och medelstora företagen påverkades av pandemin under 2020, hur pandemin påverkade andelen exporterande företag och hur företagens framtidsutsikter påverkades av pandemin.

De exporterande företagen påverkades i större utsträckning -men andelen exporterande företag är i stort sett oförändrad

Andelen små och medelstora företag som exporterar har historiskt sett varit relativt stabil över tid och varierat mellan 16 och 18 procent under perioden 2014-2020. Den andelen låg kvar på i princip samma nivå under coronakrisen.

Andel

Andel små och medelstora företag som anger att de exporterat varor eller tjänster
 2011 201420172020 (jan)2020 (dec)
Andel (procent)14,016,316,418,216,8

Däremot påverkades exportföretagen i större utsträckning av krisen jämfört med icke-exporterande företag, såväl positivt som negativt. De exporterande företagen svarade i större utsträckning att omsättningen och lönsamheten minskade under 2020 jämfört med 2019. Men det var även en högre andel bland de exporterande företagen som angav att omsättningen och lönsamheten ökade. Däremot var det inga större skillnader mellan exporterande och icke-exporterande företag i påverkan vad gäller antal anställda.

Omsättning

Påverkan på omsättning, antal anställda och lönsamhet under 2020 jämfört med 2019
 MinskatOförändratÖkat
Export61,721,716,6
Ej export53,433,912,6

Antal anställda

Påverkan på omsättning, antal anställda och lönsamhet under 2020 jämfört med 2019
 MinskatOförändratÖkat
Export16,375,38,4
Ej export15,977,76,4

Lönsamhet

Påverkan på omsättning, antal anställda och lönsamhet under 2020 jämfört med 2019
 MinskatOförändratÖkat
Export53,730,815,5
Ej export51,736,811,5

Att de exporterande företagen påverkades i större utsträckning jämfört med icke-exporterande företag är i sig inte överraskande. Exporterande företag exponerar sig för andra risker och påverkas generellt mer av fluktuationer i den internationella konjunkturen, liksom av turbulens som leveransstörningar och utbudsproblematik. Överlag bör därför den marginella nedgången i andelen exporterande små och medelstora företag ses som ett styrkebesked.

Exportföretag mer positiva om framtiden trots pandemi

Trots att de exporterande företagen påverkades i större utsträckning än de icke-exporterande företagen verkar inte pandemin hämmat deras framtidstro. De exporterande företagen har genomgående en högre andel som svarat att de tror på en ökning på tre års sikt för omsättning, lönsamhet och antal anställda. Nästan två av tre exporterande företag tror på en ökning i omsättning och lönsamhet.

Omsättning

Utveckling på tre års sikt för omsättning, antal anställda och lönsamhet
 MinskatOförändratÖkat
Export13,522,264,3
Ej export23,538,038,5

Antal anställda

Utveckling på tre års sikt för omsättning, antal anställda och lönsamhet
 MinskatOförändratÖkat
Export7,468,324,4
Ej export11,468,620,0

Lönsamhet

Utveckling på tre års sikt för omsättning, antal anställda och lönsamhet
 MinskatOförändratÖkat
Export13,423,063,6
Ej export23,042,234,8

Fler medelstora företag exporterade under 2020

Trots den marginella nedgången i andelen exporterande företag under 2020 var det större förändringar när vi tittar på utvecklingen fördelat på företagens storlek. Medan andelen små företag som exporterar minskade marginellt, från 17 procent till 16 procent, ökade andelen medelstora företag från 37 procent till 43 procent.

Andel

Andel företag som anger att de exporterat varor eller tjänster under 2020 och under coronakrisen, fördelat på storlek
 0-49 anställda50-249 anställda
2020 (jan)17,137,3
2020 (dec)16,243,4

Överlag är den högst marginella nedgången för andelen exporterande småföretag och ökade andelen bland medelstora företag ett kvitto på motståndskraften i konkurrenskraften hos dessa företag. Exporterande företag har generellt sett högre produktivitet och utsätts i större utsträckning för ett internationellt konkurrenstryck vilket bidrar positivt till företagets konkurrenskraft och utveckling.

Lägre andel exportande företag bland varu- och energiproducenterna

Exportintensiteten var i stort oförändrad för tjänsteproducenterna under krisen jämfört med innan. 19 procent av företagen i gruppen exporterade innan krisen och 20 procent under krisen. Däremot var det större förändringar för varu- och energiproducenterna. Innan krisen var det 13 procent i gruppen som exporterade och 9 procent i december 2020. En förklaring bakom nedgången är en tydlig minskning i andelen exporterande företag inom tillverkningsindustrin. Anledningen till att nedgången i andelen exporterande företag inom varu- och energiproducenterna inte påverkar den totala utvecklingen i större utsträckning är att majoriteten av de exporterande företagen i undersökningen återfinns bland tjänsteproducenterna.

Andel

Andel företag som anger att de exporterat varor eller tjänster under föregående år, fördelat på typ av producent*
 Varu- och energiproducenterTjänsteproducenter
2020 (jan)13,219,0
2020 (dec)8,820,4

Fakta om Företagens villkor och verklighet 2020

 • Cirka 28 500 små och medelstora företag har kontaktats. Cirka
  9 400 företag har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 33 procent.
 • Undersökningens resultat är representativa för cirka 356 000 företag.
 • Företag med en omsättning på mindre än 400 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
 • Urvalet är stratifierat på bransch, storlek, länsgrupp samt företagsledarens kön, ålder och bakgrund.
 • Enkätundersökningen genomfördes under perioden november 2019 till januari 2020.
 • Undersökningen består av drygt 30 frågor med ett antal fördjupningar.
 • Undersökningen Företagens villkor och verklighet har tidigare genomförts 2002, 2005, 2008 och 2011, 2014 och 2017.

Fakta om Företagens villkor och verklighet – coronakrisens effekter

 • 2 500 små och medelstora företag (0-249 anställda) har kontaktats. 969 företag har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen är 39 procent.
 • Undersökningens resultat är representativa för cirka 347 000 företag.
 • Företag med en omsättning på mindre än 400 000 kronor per år ingår inte i undersökningen.
 • Urvalet är stratifierat på bransch och storlek.
 • Undersökningen genomfördes under perioden november och december 2020.
 • Undersökningen består av drygt 15 frågor.
 • Undersökningen kompletterar undersökningen Företagens villkor och verklighet 2020.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se