Företagens villkor och verklighet 2020 - huvudrapport

Tillväxtverket genomför regelbundet undersökningen Företagens villkor och verklighet som riktar sig till små och medelstora företag i Sverige. Nästan 10 000 företag brukar besvara enkäten och resultatet redovisas utifrån olika teman och företagets storlek, bransch och region.

Tillväxtverket hade precis genomfört undersökningen Företagens villkor och verklighet 2020 när pandemin slog till i mars 2020 och ändrade förutsättningarna för många företag. Verkligheten och vardagen såg plötsligt mycket annorlunda ut jämfört med innan pandemin. Därför genomfördes en ny undersökning i november och december 2020; Företagens villkor och verklighet - coronakrisens effekter. Den senare undersökningen är dock mindre än den ordinarie undersökningen, både vad gäller antal företag som svarat och enkätens omfattning. Tillsammans ger undersökningarna en unik insyn i de små och medelstora företagens verklighet, före och under krisen.

Stabil tillväxtvilja och framtidstro hos företagen

Tillväxtviljan hos de små och medelstora företagen är fortfarande god. En stor majoritet av företagen uppger att de vill växa, men andelen minskar över tid. Pandemin har inte orsakat några stora förändringar i framtidstron hos företagen. Framtidstron ökade till och med något vad gäller uppfattningen om företagets omsättning och lönsamhet på tre års sikt.

De vanligaste åtgärderna som företagen vidtog under coronakrisen var att öka graden av distansarbete, följt av en minskning av inköp av konsulttjänster och satsningar på digitalisering.

Skatter och offentliga avgifter största tillväxthindret

Vartannat företag uppgav att de hade en minskad omsättning och lönsamhet under 2020 jämfört med 2019. Det visar sig också att skatter och offentliga avgifter, en ny fråga som ställdes till företagen, upplevdes som det största tillväxthindret för företagen. Hela 35 procent av företagen uppgav att detta var ett hinder för företagens tillväxt. Tillgång på lämplig arbetskraft samt lagar och myndighetsregler minskade däremot som upplevt tillväxthinder, från 33 procent innan krisen till 23 procent under krisen.

Exportföretagen klarade krisen bra

Exportföretagen har visat styrka och motståndskraft trots stora nedgångar för exporten under pandemin. Andelen företag som exporterar är i stort sett oförändrad jämfört med före krisen. Två av tre exportföretag tror också på ökad omsättning och lönsamhet framöver.

Trender som digitalisering, distansarbete och internetförsäljning förstärktes under pandemin

Resultaten från undersökningarna visar att pandemin förstärkte befintliga trender inom digitalisering, distansarbete och internetförsäljning. Trots att vartannat företag svarade att omsättning och lönsamhet minskade under pandemin upplevde nästan var fjärde företag brist på lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Vi ser även ökat miljöarbete i var femte företag under coronakrisen, men de mindre företagen riskerar att halka efter.

Satsningar på digitalisering fortsätter efter pandemin

Mer satsningar på att digitalisera verksamheten är det vanligaste svaret på frågan om vad företagen planerar att arbeta med efter pandemin, följt av etablering av nya försäljningskanaler och mer satsningar på produktutveckling.

Företagens villkor och verklighet 2020 - huvudrapport

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0378
ISBN:
978-91-89255-34-0
Årtal:
2022