Frågor och svar om affärsutvecklingscheckar

Det går att söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering, digitalisering, strategisk kompetensförsörjning, grön omställning och automation. Checkar är vår finansiering direkt till företag.

Omsättning

Omsättningen gäller senaste årsbokslut. Omsättningen ska vara nettoomsättning. Det betyder att inkomsterna ska komma från sålda varor eller tjänster och inte genom bidrag eller verksamhetsstöd.

Antal anställda

Avser heltidstjänster, där marknadsmässiga löner utbetalas.

Stödnytta

Vid bedömning av ansökan tittar vi på stödnyttan, det vill säga att stödet inte får vara större än vad som behövs, med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att projektet som ni söker en check för ska kunna genomföras.

Projektanställning

  • Du får inte välja projektanställd som är närstående.
  • Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon.
  • När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.
  • Projektanställningen eller tjänsten får inte redan vara offentligt subventionerad.
  • Observera att checken inte kan användas till att finansiera tillsvidareanställd personal.
  • Ansökan görs i det län där den huvudsakliga verksamheten bedrivs det vill säga där huvuddelen av arbetet/kostnaderna uppstår.
  • Det är viktigt att det finns en stark tillväxtvilja i företaget.

Försumbart stöd

Affärsutvecklingscheckar är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

Denna EU-förordning säger till exempel att företag sammanlagt inte får ta emot mer än 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 år i försumbart stöd. När Du ansöker om stöd så behöver därför ett särskilt intyg fyllas i med uppgift om eventuellt tidigare försumbart stöd som har beviljats.

Företag inom vägtransporter får ta emot sammanlagt maximalt 100 000 euro under 3 år. Företag inom fiske- och vattenbruk samt primär produktion av jordbruksprodukter får inte ta emot försumbart stöd enligt dessa bestämmelser överhuvudtaget.

Kontakt

Tony Meurke
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se