Version 3.7

Läs om vilka uppdateringar som gjorts av den digitala handboken för EU-projekt 2014–2020 i version 3.7.

Uppdateringar

Uppdateringar i version 3.7


Länk till uppdaterad sida:Typ av uppdatering:


Stödberättigande kostnader/Schablonkostnader

Texten är uppdaterad

Stödberättigande kostnader/Schablonkostnader

Förtydligande av att det enbart är kostnader i kostnadsslaget Personal som är bas vid beräkning av lönebikostnader

Stödberättigande kostnader/Investeringar, materiel och externa lokaler

Texten är förtydligad till följd av att texten för indirekta kostnader har uppdaterats

Finansiering av projekt/Medfinansiering

Tillägg om medfinansiärens roll och förtyligande vad som gäller om stödmottagaren eller samverkansparten själv bidrar med personal

Stödberättigande kostnader/Personal

Tidpunkten när intyget ska vara upprättat har förtydligats. I beräkning för personal som arbetar fast andel i projektet har förtydligats att utgångspunkten är bruttolön.

Att skriva en ansökan/Uppgifter om projekt

Punkt 1.7 Sammanfattande projektbeskrivning, har lagts till.

Uppföljning, utvärdering och lärande

Utökad information kring takpris.

Ekonomisk redovisning/Specifikation av kostnader och intäkter

Förtydligande om vilka poster som läggs till direkt i Min ansökan. Tillägg angående krediteringar och ny länk till avsnitt om återkrav. Förtydligande om att redovisa kostnader upp till max budget.

Hävning och återbetalning

Förtydliganden angående återkravshantering

Särskilda projekttyper och aktiviteter/Samverkansprojekt (avsnittet Planera)

Omarbetad text

Särskilda projekttyper och aktiviteter/Samverkansprojekt (avsnittet Genomföra)


Omarbetad text

Stödberättigande kostnader/Offentliga bidrag i annat än pengar

Förtydligande att schablonen gäller för personal som medfinansiären bidrar med.

Stödberättigande kostnader/Privata bidrag i annat än pengar

Förtydligande att schablonen gäller för personal som medfinansiären bidrar med.

Information om att ansöka om utbetalning

Förtydligande angående handläggningstid