Regionalt utvecklingsarbete

Tillväxtverket har regeringens uppdrag att främja hållbar regional utveckling i hela landet. Olika platser – tätorter, städer och landsbygder – har olika förutsättningar. Vi verkar för att ta tillvara potentialen i alla dessa platser.

Olika platser har olika förutsättningar för utveckling. Det som skiljer är exempelvis befolkningsstruktur, utbildningsnivå, näringslivets sammansättning och tillgången till naturresurser. 

Regionerna ansvarar för att samordna och utveckla det regionala arbetet. Kommuner, länsstyrelsen, näringslivet och civilsamhället är också viktiga för att skapa en hållbar utveckling, liksom andra statliga myndigheter.

Tillväxtverkets verktyg är analyser, projektmedel och företagsstöd. De finns inom den regionala utvecklingspolitiken, landsbygdspolitiken och näringspolitiken.

Mål

Målet med den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Politiken ska alltså bidra till en ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i hela landet.

Den regionala utvecklingspolitiken är en viktig del i att genomföra Agenda 2030 och utgår ifrån ett helhetsperspektiv när det gäller hållbarhet. Den regionala utvecklingspolitiken ska vara samordnad med bland annat politiken för hållbar stadsutveckling, landsbygder och miljö. Även EU:s sammanhållningspolitik ligger nära.

Bakgrund

Den nationella strategin sätter riktningen

Regeringens nationella strategi utgör inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken. Den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till att lösa tre stora samhällsutmaningar:

 • miljöproblem och klimatförändringar,
 • demografiska förändringar, samt
 • ökade klyftor både inom Sverige och inom EU.

Tillsammans med globalisering, digitalisering och övriga teknisk utveckling påverkar de samhällsutvecklingen.

Insatserna ska ha ett geografiskt perspektiv. Fyra strategiska områden är centrala i den regionala utvecklingspolitiken:

 • Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet
 • Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och företagande i hela landet
 • Tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transportsystem

Regionala utvecklingsstrategier (RUS) visar vägen

Sveriges 21 regioner har det regionala utvecklingsansvaret och ska samordna och utveckla det regionala arbetet för hållbar utveckling i respektive län. Alla regioner ska ta fram en regional utvecklingsstrategi som bygger på analys av förutsättningarna i länet och innehåller mål, inriktning och prioritering för det regionala utvecklingsarbetet.

Arbetssätt

Vi för en dialog med regionerna

Vi för en dialog med Sveriges 21 regioner för att kunna möta varje regions unika behov. Så stärker vi det strategiska regionala utvecklingsarbetet:

 • Vi genomför strategiska dialoger med regioner. I dialogerna stödjer vi regionerna i prioriteringarna och att göra vägval som leder till att effektivare genomföra det regionala utvecklingsarbetet.
 • Vi sammanlänkar regionalt utvecklingsansvariga aktörer och nationella myndigheter koppat till specifika regionala behov och utmaningar.

Forum för hållbar regional utveckling och attraktionskraft

Vi samlar politiker och tjänstemän från regionerna för att diskutera frågor som är strategiskt viktiga för den regionala utvecklingen i hela landet.

Vi följer upp det regionala utvecklingsarbetet

Tillväxtverket följer årligen upp det regionala utvecklingsarbetet. Vi synliggör på så vis regionernas arbete och utgör en del av regeringens styrning av politikområdet och redovisning till riksdagen. Se mer under resultat nedan.

Vi stödjer myndigheter

Vi arbetar med att öka statliga myndigheters kunskap om regional utveckling och landsbygdsutveckling. Vi arbetar också för att stärka myndigheternas samverkan med regional och lokal nivå, bland annat genom erfarenhetsutbyten.

Insatser

För att öka kunskapen om regional utvecklingspolitik och landsbygdspolitik samlar vi ett myndighetsnätverk för regional utveckling och landsbygdspolitik. Syftet är att stärka myndigheters förmåga att inom sin verksamhet bidra till hållbar utveckling i alla delar av landet.

Exempel på vad vi gör i myndighetsnätverket:

 • Vi omvärldsbevakar aktuella frågor och håller myndigheterna i nätverket uppdaterade, till exempel om viktiga processer, dialoger eller kunskap från aktuella rapporter.
 • Vi lyfter goda exempel och tar del av olika myndigheters erfarenheter kring samverkan med regional eller lokal nivå och hur myndigheter tar hänsyn till regionala och lokala förutsättningar i sin verksamhet.
 • Vi bjuder in regioner och andra regionala eller lokala aktörer för att berätta om deras arbete inom regional utveckling och landsbygdsutveckling och föra dialog med myndigheterna i nätverket.

Kontakt

Ansvarig för samverkan med länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Dalarna, Gävleborg och Värmland

Daniel Fahlander

08-681 96 64
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Ansvarig för samverkan med länen Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland och Gotland

Per Johansson

08-681 93 38
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Ansvarig för samverkan med länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Jönköping, Kalmar och Västra Götaland

Kontakt meddelas inom kort