Tillstånd och trender för regional tillväxt 2022

Denna rapport handlar om den regionala konkurrenskraften och dess utveckling. Rapporten tar upp olika dimensioner av hållbarhet, inklusive ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Rapporten är uppdelad i tre tematiska delar: Mot en hållbar utveckling, Territoriella förutsättningar och Regional konkurrenskraft.

I rapporten kan du bland annat läsa om:

  • Sveriges utsläppseffektivitet, med motsvarande värden per län.
  • Betydelsen av sociala företag för hållbar utveckling.
  • Den demografiska utvecklingen på både läns och kommunnivå.
  • Tillgång, utbud och utveckling av arbetskraft.
  • Tillgången till privat- och offentlig service.
  • Hur digitaliseringen fortgår.
  • Att BRP+ är ett nytt och viktigt sätt att mäta tillväxt.
  • Vilka individegenskaper (kön, ålder, härkomst) som återfinns hos Sveriges företagsledare.
  • Kommuners olika bärkraft.
  • Den cirkulära ekonomins betydelse för hållbar utveckling.

Rapporten blandar statistiska redogörelser med deskriptiva analyser, där alla områden kopplas till hållbarhetsdimensionerna och frågor på en nationell, regional och kommunal nivå.

Sammanfattning

Sverige är i konstant förändring. Det gäller både den demografiska utvecklingen, och hur företagandet utvecklas. Dock finns det geografiska skillnader, där utvecklingen skiljer sig åt mellan olika landsdelar och län. Även inom länen är skillnaderna ofta påtagliga.

För att kunna möta framtidens utmaningar måste det nuvarande ekonomiska systemet förändras och anpassas för att bättre tillgodose människans och planetens behov. Detta medför ett skifte där BNP-tillväxt inte längre är den enda ekonomiska målsättningen, utan där ett nytt ekonomiskt tänkande i stället eftersträvar en hållbar utveckling.

En långsiktigt hållbar utveckling kräver ett ökat helhetsperspektiv, där man tar hänsyn till de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna samtidigt. En möjlig framtida utveckling är därför att det övergripande politiska målet inte längre är ekonomisk tillväxt, utan att man i stället främst eftersträvar en hållbar regional förbättring.

I rapporten presenteras och diskuteras hur utsikten för en sådan utveckling ser ut.

Rapporten riktar sig till alla som är intresserade av regional utveckling.

Syftet med rapporten är att bidra till hållbar regional utveckling genom att tillhandahålla grundläggande fakta, statistik och analyser om regionala förutsättningar inom en rad områden.

Rapporten har ett företagsperspektiv och fokuserar därför främst på vad utvecklingen innebär för små- till medelstora företag.

Ett referensmaterial

Rapporten är ett övergripande referensmaterial. Avsikten är att det ska gå att få en sammanhållen bild över läget och trender för den regionala utvecklingen. Vi åstadkommer detta med hjälp av statistik från Statistiska Centralbyrån, men vi refererar även till forskning, samt relevanta underlag och analyser från Tillväxtverket och andra myndigheter.

Vissa delar av rapporten kan också ses som fördjupningar av de beskrivningar och indikatorer som Tillväxtverket tillhandahåller för utgiftsområdet regional tillväxt till regeringens budgetproposition.

Artiklar

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2022

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0439
ISBN:
978-91-89730-28-1
Årtal:
2023