Åldrande befolkning, ökade utbildningsnivåer och fler kvinnor som företagsledare

En åldrande befolkning, ett minskat utbud av arbetskraft, och ökade utbildningsklyftor mellan regioner, och även mellan män och kvinnor, är några av resultaten i rapporten Tillstånd och trender för regional tillväxt 2022.

Tillväxtverkets nya rapport Tillstånd och trender för regional tillväxt 2022 pekar på att stora investeringar i norr kan drabbas av ett besvärligt demografiskt läge. En åldrande befolkning och en minskning av befolkning i arbetsför ålder samt en obalans mellan antalet kvinnor och män tyder på underliggande samhällsproblem som behöver hanteras för att skapa en hållbar utveckling på sikt. Detta gäller inte bara Norrbotten och Västerbotten, utan också många andra län utanför storstädernas räckvidd.

Pandemins effekter på landsbygden har varit blandade. En viss positiv effekt kan ses i vissa län som Jämtland och Gotland, men många andra län har inte gynnats av de förändringar i flyttbeteende som uppmärksammats.

Risk för utbildningsklyftor men distanslösningar kan vara svaret

Rapporten visar också på tilltagande utbildningsklyftor mellan regioner och mellan kvinnor och män. En högre utbildning är en faktor som driver befolkningsomflyttningen till städer, medan andra delar av landet och speciellt landsbygden förlorar på detta. Utbildningsnivån ökar i alla delar av landet, men det sker snabbare i storstadslänen jämfört med län som Gävleborg, Dalarna och Södermanland, som riskerar att halka efter.

Utbildning är viktigt för att säkerställa kompetensförsörjning och kompetensutveckling i hela landet. Deltagandet i utbildningar är högst i storstadskommuner och lägst i landsbygdskommuner.

Distanslösningar, flexibla arbetssätt och bättre teknik kan dock göra det möjligt att bo och studera längre från utbildningsorten eller arbetsplatsen. Detta kan i sin tur ha en positiv effekt på företagens kompetensförsörjning eftersom storleken på den lokala arbetsmarknaden vidgas och innefattar fler personer. En sådan utveckling kan i sin tur påverka möjligheten att bo, verka och leva i alla delar av landet.

Positiv utveckling för kvinnliga företagsledare och entreprenörer med utländsk bakgrund

I riket som helhet drivs 30 % av alla företag i det privata näringslivet av kvinnor, 20 % av alla företag av personer med utländsk bakgrund, och 6 % av alla företag av personer som är mellan 16–30 år gamla. Nationellt har antalet kvinnor som företagsledare och antalet entreprenörer med utländsk bakgrund ökat under perioden 2010–2020, samtidigt som andelen unga företagsledare minskat något. Det finns dock regionala skillnader. Därtill finns det även variationer i vilka branscher respektive grupp är verksam inom.

Att öka mångfalden bland de operativa företagsledarna är viktigt för Sveriges framtid. Detta för att kunna tillvarata innovationskraften som finns hos den enskilda individen och dennes förmåga att hitta unika lösningar på olika problem. Därför måste personer med olika livserfarenheter ges möjlighet att starta och driva egna företag.