Avståndet till mataffären har ökat i 15 av 21 län

För att skapa en hållbar regional utveckling krävs en ökad livskvalitet i alla delar av landet. Det finns stora skillnader i tillgång till service och tjänster i olika delar av landet och städer har givna fördelar.

Under den senaste 10 årsperioden har avstånd till dagligvarorbutiker ökat i 15 av 21 län. Omstruktureringar inom handeln slår ofta hårdare mot glesbygdsområden, eftersom det sällan finns andra alternativ. Digitalisering och kontantlösa betalningsalternativ har möjliggjort för obemannade livsmedelsbutiker, och en sådan utveckling kan i slutändan vara positiv för servicetillgängligheten i hela Sverige.

En liknande utveckling återfinns även för offentliga stödfunktioner. Det höga effektiviseringstrycket inom hela den offentliga sektorn har lett till att många platser i Sverige blivit av med offentlig verksamhet och servicefunktioner. Antal privata och offentliga tjänster och funktioner är i grova drag proportionerliga med invånarantalet. En ökad digital mognad kan möjliggöra att tillgängligheten för vissa offentliga tjänster ökar, även på de platser som kännetecknas av långa avstånd till tätbebyggelse.

En digital utveckling förutsätter att alla delar av landet har god tillgång till höghastighetsinternet. Sverige har generellt en välutbyggd infrastruktur för dataöverföring och bredband. Dock förekommer det vissa regionala skillnader, samt skillnader mellan olika kommuntyper.

För att människor ska kunna bo, verka och leva i alla delar av Sverige behöver vissa allmänna förutsättningar råda. Städer har i många avseenden fördelar av täthet och storlek som resulterar i en bättre utbyggd infrastruktur och ett större utbud av tjänster, jobb och offentliga funktioner. För att andra delar av landet också ska kunna ha någorlunda likvärdiga förutsättningar för utveckling och tillväxt behövs infrastruktur som överbryggar avstånd till marknader och en tillgänglig service av olika slag. Hur attraktiv en plats är att bosätta sig på beror på tillgång till service och funktioner, och vilken livskvalitet personen kan förvänta sig.

Ett nytt sätt att mäta tillväxt med BRP+

Service och bredband är viktiga samhällsfunktioner både lokalt och regionalt. Men platsens kvalitet består också av mjuka värden som människornas tillit, företagsanda och hälsa. Ett sätt att spegla en bredare syn på den lokala utvecklingen är genom BRP+, som är ett verktyg för att analysera olika aspekter av livskvalitet. Detta för att ge en helhetsbild av hälsa, arbete, miljö och ett antal andra viktiga områden.

Generellt är det relativt små skillnader mellan länen, men landsbygdskommuner har i genomsnitt en lägre livskvalitet. För perioden 2015–2020 har indikatorvärdet ökat för de flesta länen och kommuntyperna, samtidigt som skillnaden mellan länen också ökat. BRP+ kan således ge insikt i regioners och kommuners styrkor och svagheter, och kan användas i arbetet med livskvalitet och platsers attraktivitet, vilket kan vara viktigt i det lokala utvecklingsarbetet.