Så satsar Sveriges regioner - 2021

"Så satsar Sveriges regioner – 2021" beskriver hur Sveriges 21 regioner konkret arbetar för ett hållbart samhälle. Rapporten kan inspirera det fortsatta arbetet i regioner och myndigheter. Här finns också mycket kunskap att hämta.

Rapporten "Så satsar Sveriges regioner – 2021"

  • går kortfattat igenom bakgrunden till den regionala utvecklingspolitiken
  • presenterar den nya nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 med sina fyra strategiska områden
  • sammanfattar och ger exempel på regionernas insatser inom respektive strategiskt område
  • visar vilka strategiska områden och regioner som har fått mest medel beviljat.

Kortversion av två andra rapporter

"Så satsar Sveriges regioner – 2021" är en kortversion av följande två rapporter från Tillväxtverket om regionernas utvecklingsarbete under 2021:

  • "Regionalt utvecklingsarbete 2021" - en kvalitativ sammanställning av vad regioner och länsstyrelser har redovisat till Regeringskansliet om sin verksamhet under året.
  • "Uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service, budgetåret 2021" - en kvantitativ sammanställning av vilka nationella medel, så kallade 1:1-medel, regionerna har fått till sitt regionala utvecklingsarbete.

Rapporterna ovan kan du ladda ner under rubriken 2022 på sidan Slutrapporterade uppdrag.

Så satsar Sveriges regioner – 2021

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
Rapport 0420
ISBN:
978-91-89730-08-3
Årtal:
2022