365 dagar av hållbar regional utveckling

Den här populärversionen är Tillväxtverkets sammanställning
av regionernas rapporter för 2022. Den inkluderar även myndighetens
uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet
och stöd till kommersiell service för år 2022.

Den regionala utvecklingspolitikens uppdrag är att stärka lokal och regional konkurrenskraft för hållbar utveckling i alla delar av landet. Det är Sveriges 21 regioner som ansvarar för att leda utvecklingsarbetet i sina respektive län. Enligt lag ska regionerna varje år redovisa resultaten av arbetet i en rapport till regeringen.

Sammanfattning

Sammanfattade insikter från 2022 års rapportering:

 • Regionerna upplever utmaningar med att stärka det interna organisatoriska
  arbetet kring den regionala utvecklingsstrategin. De ser också utmaningar
  med att hantera målkonflikter utifrån de tre hållbarhetsaspekterna ekonomisk,
  social och miljömässig hållbarhet.
 • Regionerna känner oro för hur hållbarhetsfrågorna ska kunna hanteras och
  prioriteras framåt när exempelvis Vägar till hållbar regional utveckling och
  andra regeringsuppdrag tar slut. Inte minst för att hållbarhetsfrågor är ett
  långsiktigt arbete.
 • Regionerna beskriver miljö- och klimatperspektivet mer ingående än de två
  andra dimensionerna; social och ekonomisk. Bland annat beskrivs att den gröna
  omställningen utmanas av behovet av en ökad energiproduktion, vilken kan ha
  negativa effekter på miljön.
 • I rapporteringen om infrastruktur nämner regionerna flera gånger frågor som
  berör hållbart resande och tillgänglighet i transportsystemen. Regionerna lyfter
  särskilt betydelsen av tillgänglig kollektivtrafik.
 • På frågor om insatser kring jämställdhetsintegrering lämnar regionerna relativt
  kortfattade svar och få exempel på insatser.
 • Mer framträdande är regionernas insatser för att främja integration och
  mångfald – precis som förra året konstaterar vi att integrationsperspektivet
  har störst plats i regionernas arbete med kompetensförsörjning.
 • Samråd och samverkan fungerar bra. Det finns fortfarande en upplevd otydlighet
  kring rollfördelning och ansvar mellan regionerna och länsstyrelserna.
 • Gällande samverkan och andra aktörers möjlighet att samråda beskriver
  regionerna vissa utmaningar, till exempel mottagarkapacitet och brist på
  personalresurser hos framför allt kommunerna.
 • År 2022 är ett år som kännetecknas av övergången mellan EU-programmens
  gamla och nya programperiod. Även särskilda satsningar under pandemin
  såsom React-EU kan Tillväxtverket se har påverkat regionernas fördelning av
  anslag 1:1.

Intressant för dig som ...

Arbetar med regional utveckling på en region, länsstyrelse eller annan myndighet.

Övrigt

Den här sammanställningen baserar sig på Tillväxtverkets rapport "Regionalt utvecklingsarbete 2022" och myndighetens uppföljning av regionala företagsstöd, stöd till projektverksamhet och stöd till kommersiell service för år 2022.

Relaterad läsning

365 dagar av hållbar regional uitveckling

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0456
ISBN:
978-91-89730-44-1
Årtal:
2023