Tillväxtverket lyfte perspektiv och insatser under Landsbygdsriksdagen

Under veckan anordnades Landsbygdsriksdagen 2024 i Nyköping. Hit åkte Tillväxtverket tillsammans med politiker, näringsliv, akademi, kommuner och andra myndigheter för att driva landsbygdsfrågorna framåt.

Filip Ingelström Mahrs, Evelina Selander, Elisabeth Backteman och Martin Olauzon på Landsbygdsriksdagen 2024

– Årets Landsbygdsriksdag var givande på väldigt många sätt. Till att börja med är det alltid roligt att få träffa en massa människor som är engagerade i landsbygdsutveckling och landsbygdspolitik. Sedan måste jag säga att våra fyra seminarier blev väldigt lyckade. De handlade om översynen av landsbygdspolitiken, service och tillgänglighet, territoriell medvetenhet respektive digital mognad för småföretag. Vi möttes av en intresserad publik som ställde bra frågor, vilket ledde till många spännande diskussioner och medskick, säger Martin Olauzon, enhetschef på Landsbygder och lokal kapacitet.

Översyn av landsbygdspolitiken

Tillväxtverkets första seminarium gick under temat ”Översyn av landsbygdspolitiken”. Publiken fick lyssna till presentationer som följdes upp av paneldiskussion och frågestund. Panelen bestod av Tillväxtverkets generaldirektör Elisabeth Backteman, Lars-Erik Rönnlund, kommunchef i Hultsfred och Seema Arora-Jonsson, professor i landsbygdsutveckling.

Ett perspektiv som återkom, från både publik och paneldeltagare, var vikten av att skapa förutsättningar för livskraftiga landsbygder. På orten kan det handla om attraktiva miljöer för att bo, leva och verka. Men också att ta tillvara människors kompetens och drivkrafter. Statssekreterare Dan Ericsson, och hans tjänstemän, antecknade flitigt när publiken gav inspel till den pågående översynen av landsbygdspolitiken.

Närhet till service

För att kunna bo, jobba och driva företag på en plats behövs service. Utvecklingen av kommersiell service är därför en viktig fråga för landsbygdspolitiken och ett område som står inför både utmaningar och möjligheter. Utifrån två nyutgivna rapporter höll Pär-Ove Bergquist och Wolfgang Pichler från Tillväxtverket ett seminarium om utvecklingen inom kommersiell service. De gav bland annat en överblicksbild och analys över hur tillgängligheten till grundläggande service ser ut i olika delar av landet. De beskrev också vilka insatser som görs för att motverka butiksdöden och för att främja tillgängligheten i serviceglesa områden.

Utmana den urbana normen

Carin Persson och Evelina Selander, från enheten Landsbygder och lokal kapacitet på Tillväxtverket, höll ett seminarium om att utmana den urbana normen. Det är ett av flera verktyg i det Metodstöd för livskraftiga landsbygder som Tillväxtverket tagit fram. Under seminariet beskrev de bland annat hur språket och berättelserna har betydelse för hur vi uppfattar och betraktar landsbygder respektive städer. Och att detta i förlängningen kan skapa omedvetna begränsningar. Genom att utmana den urbana normen kan vi istället bidra till att skapa utveckling i hela landet. Unga landsbyggare i Halland deltog i seminariet, Maria Wångsell projektledare för unga landsbyggare och Elvira Lund, vinnare av priset Årets unga landbyggare i kategori Eldsjäl. De vill göra skillnad genom att arbeta för attitydförändring, framtidstro och nya bilder av livet i landsbygder.

Ökad digital mognad för mikro- och små företag

Digital mognad är en viktig pusselbit för företagens utveckling och konkurrenskraft, inte minst för små företag i våra landsbygder. Tillväxtverket har därför genom två utlysningar beviljat stöd till 21 projekt för att öka kunskapen om digitala utmaningar och behov för mikro- och små företag. Tillväxtverket har även en pågående insats med rådgivning inom digitalisering till mikro- och små företag. Det var utifrån dessa insatser som Per-Olof Remmare och Sigrid Sandberg höll ett seminarium.

De beskrev upplägget för insatserna och gav exempel från den variation av digitaliseringsprojekt som satsningen innefattar. Det kan handla om att anpassa digitala arbetssätt och affärsstrategier, utveckla konkurrensfördelar genom ny digital teknik eller öka den digitala kompetensen. De presenterade även de lärdomar Tillväxtverket har fått från tidigare projekt samt från data och statistik. På seminariet deltog även Sara Hellberg från Affärskompetens, som har upphandlats för att genomföra rådgivningsinsatsen, och Sara Rudälv från Bron Innovation som deltar från samarbetsprojektet Digibygd Västernorrland.