Små digitala steg av vikt för småföretag

De regionala företagsfrämjande aktörerna fyller inte digitaliseringsbehovet hos småföretag på landsbygder. Det visar den kartläggning som regionerna i Västmanlands och Gävleborgs län gjort. Genom en ny metod belyser de hur förutsättningarna för och behoven av digitalisering ser ut hos mindre företag.

Företagare med skärm och telefon

Martin Andaloussi, samordnare vid Region Gävleborg, jämför begreppet digitalisering med hållbarhet – det låter bra, men ingen vet hur definitionen egentligen lyder. Ofta likställs det med nya innovationer som revolutionerar en bransch.

– Digitalisering är ett stort och diffust begrepp, särskilt utifrån vad det innebär i ett lokalt, operativt perspektiv, något som näringslivschefer och företagarföreningar vittnar om, säger Martin.

Han och Ann-Margreth Hammar, digitaliseringskoordinator vid Region Västmanland, har drivit två likartade projekt inom Tillväxtverkets satsning ”Utveckla företag på landsbygderna genom digitaliseringens möjligheter”. Målet är att öka kunskapen om digitaliseringsbehoven hos små företag i landsbygder.

Västmanland och Gävleborg liknar varandra

Att arbeta tillsammans gav värdefulla insikter. Båda länen har ungefär lika stor befolkning och invånare i arbetsför ålder. Av dem som arbetar finns ungefär 50 000 personer per län i företag med färre än 50 anställda. Det motsvarar en andel på omkring 40 procent av de yrkesarbetande.

– Våra län har mycket industri, klassiska bruksorter och ungefär samma typer av utmaningar, säger Ann-Margreth Hammar.

Hon och Martin Andaloussi kartlade respektive län genom att utgå från sysselsättningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken kompletterades med uppgifter om företagsstorlek och branscher. Nästa steg blev att Ann-Margreth gjorde en enkät om digitalisering riktad till småföretagare, samtidigt som både hon och Martin hade dialoger med kommunernas närings­livsenheter och företagarföreningar.

Missar digitala potentialen hos småföretag

Genom att sammanställa befintliga erbjudanden och digitaliseringsprojekt utifrån målgrupper kunde de analysera det företagsfrämjande systemets brister när det gäller småföretagare i landsbygder. Slutsatsen blev att de befintliga främjandesystemen riktar sig till företag som satsar på tillväxt eller innovation.

– Man revolutionerar ingen bransch genom att hjälpa småföretag att bli mer effektiva med bokföringsprogram och Excel. Samtidigt kan det garantera sysselsättning och därmed betyda mycket för Sveriges utveckling, säger Martin Andaloussi.

De två regionerna kartläggning visar att företagen befinner sig i olika faser av digitalisering. Företagare som befinner sig i den första fasen behöver lära sig mera om affärsutveckling och förstå vilka digitala tekniker som kan vara till hjälp för dem. De vänder sig kanske inte till det företagsfrämjande systemet för att få hjälp. Omvänt söker inte de företagsfrämjande aktörerna upp alla företag.

Webbsida och snabbare bokföring viktigt

– När småföretagen utvecklar sina affärer med hjälp av digitalisering kan det handla om en frisör som har en webbsida med möjligheter att boka tid eller en snickare som effektiviserar sin bokföring. Vi behöver värna om småföretagarna, de bidrar till ökad sysselsättning och gör hela Sverige levande, säger Ann-Margreth Hammar.

– Det befintliga företagsfrämjande systemet gör ett bra jobb med innovation och tillväxt. Men det behöver kompletteras med aktörer som kan jobba med målgruppen småföretagare som inte kommit så långt i sin digitalisering eller strategiska tänkande. Det är främst de små företagen som påverkar vårt samhälle, säger Martin Andaloussi.

Så här fungerar metoden i korthet

Definiera

Definiera målgruppen och vad ni menar med digitalisering. Det kan vara att rationalisera ekonomi och bokföring, marknadsföra sig i nya kanaler eller automatisera produktionen.

Kartlägg hur länet eller regionen ser ut

Sysselsättningsstatistik kan köpas från SCB. Komplettera med företagsstatistik (antal företag, baserat på bransch och storleksklass) för att få en uppfattning om antal företag i länet och inom vilka branscher de verkar.

Prata med näringslivsenheter och företagarföreningar

Att intervjua exempelvis företrädare för kommunernas näringslivsenheter och företagarföreningar kan ge en bild av företagen och vilket behov de har av stöd i digitalisering. Intervjufasen kan kompletteras med en enkät till företagare.

Förstå och skapa samsyn om olika faser i digitaliseringen

Använd en modell för att beskriva och förklara hur företag befinner sig i olika stadier av sin digitala förändringsresa. Modellen kan även användas som underlag för att kartlägga främjandesystemets befintliga stöd och projekt med fokus på digitalisering.

Kartlägg stöd och projekt med koppling till digitalisering

Region Gävleborg analyserade till vilka målgrupper, branscher och företagsstorlek digitaliseringsprojekten vände sig till. Region Västmanland kopplade främjandesystemet till digitaliseringsstadierna.

Den här artikeln ingår i en serie med tips från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser som lyfter landsbygder. Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder och vill sprida kunskap som finns och som fler har nytta av.

Kontakt

Evelina Selander
Tillväxtverket
telefon 08-681 94 65


Ann-Margreth Hammar
Region Västmanland
telefon 0211-743 49


Martin Andaloussi
Region Gävleborg
telefon 073-069 98 70