Livsmedelsstrategi för Sverige

Den nationella livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Flera personer sitter runt ett bord

Inom ramen för livsmedelsstrategin ska vi genomföra ett antal åtgärder. Syftet är att nå livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedels­produktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

Mål

Livsmedelsstrategin ska bidra till en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

Bakgrund

Under 2019 arbetade vi tillsammans med Jordsbruksverket fram ett förslag som lämndes till regeringen om en ny handlingsplan för livsmedelsstrategin. Arbetet gjordes för att se vad som behöver göras för att uppnå målen inom livsmedelsstrategin tre strategiska områden som är:

 • regler och villkor
 • konsument och marknad
 • kunskap och innovation.

Slutsatsen blev att samverkan är avgörande för att stärka genomförandet av livsmedelsstrategin. Det föreslogs att en myndighet skulle få uppdraget att följa upp, koordinera och samordna åtgärderna i handlingsplanen och att kommunicera strategin. Tillväxtverket fick uppdraget att samordna åtgärderna i handlingsplanen och att främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan.

Regional och nationell samordning

Tillväxtverket ska stärka genomförandet av livsmedelsstrategin och verka för att strategins mål uppnås genom att samordna och främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan, både myndigheter och näringsliv, på nationell och regional nivå.

Uppdraget riktar sig mot både myndigheter och näringsliv, liksom aktörer på nationell såväl som regional nivå. I uppdraget ingår även att kommunicera livsmedelsstrategins mål och resultat samt föreslå eventuella justeringar. Vi ska i vår kommunikation bidra till att stärka bilden av livsmedelssektorn och synliggöra mervärdena i den svenska livsmedelsproduktionen.

Vi ska främja samverkan och arbeta nära, Sveriges Kommuner och Regioner, regioner, Länsstyrelser, företag, branschorganisationer, frivilligorganisationer, högskolor och universitet, Sweden Food Arena, samt myndigheter och andra forskningsfinansiärer

Vi har etablerat en struktur för effektiv samordning av insatser inom ramen för livsmedelsstrategin på både strategisk och operativ nivå. Inom tre utvalda knäckfrågor arbetar vi med att skapa ett gemensamt agerande för att leverera på målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Vi har även uppdrag inom kompetensförsörjning, förenkling och regelförenkling inom livsmedelskedjan.

Samlad bild över alla uppdrag inom livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin som sträcker sig fram till 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Flera aktörer arbetar med insatser för att vi ska nå målen i strategin. Nedan kan du se vilka uppdrag som är pågående just nu inom strategins tre prioriterade områden.

Kunskap och Innovation

Tillväxtverket
Förmedla bidrag till Sweden Food Arena Länk till annan webbplats.

Samordningsuppdraget inom Livsmedelsstrategin

Vinnova och Formas
Innovationsfrämjande arbete med fokus på livsmedelskedjan

Formas
Medel till nationella forskningsprogrammet Länk till annan webbplats.

Sveriges Lantbruksuniversitet
Utveckla kompetenscentrum för växtförädling, SLU Grogrund Länk till annan webbplats.

Konsument och Marknad

Business Sweden
Try Swedish exportprogram: Länk till annan webbplats.

 • Livsmedelsexportprogram riktat mot SME
 • Fortsatt satsning på livsmedelsexportansvariga stationerade på potentiella tillväxtmarknader
 • Ett regionalt exportprogram för livsmedelsföretag

Livsmedelsverket

 • Arbete för likvärdig kontroll
 • Vidareutveckling och stärkande av nyckelhålsmärkningen
 • Insatser mot livsmedelsfusk
 • Myndighetssamarbete för minskat matsvinn
 • Utveckling av offentliga måltider

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Länsstyrelserna

Ett kraftfullt vildsvinspaket

Jordbruksverket och Livsmedelsverket

Ökat marknadstillträde och anläggningsgodkännande för export

Regler och Villkor

Tillväxtverket

 • Analyser av den samlade regelgivningen för livsmedelskedjan
 • Förenkling genom utveckling av verksamt.se
 • Förenkla för företag i processen för miljöfarlig verksamhet
 • Strategisk kompetensförsörjning

Jordbruksverket

 • Säkra tillgången till växtskyddsmedel för mindre användningsområden
 • Stärka växtskyddsrådet
 • Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket
 • Vidareutveckla svenskt vattenbruk

Sveriges Lantbruksuniversitet

Avelsarbete på regnbåge Länk till annan webbplats.

Insatser

Ny innovativ mat - innovationshöjd i livsmedelskedjan

För att nå de högt uppställda målen i livsmeddelsstrategin och agenda 2030 behöver svenska livsmedelssektorn ställa om. Ny innovativ mat behövs för att säkra en framtida hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Hållbarhet och lönsamhet

Genom innovation, nya affärsmodeller, kompetensförsörjning, regelutveckling och inte minst samarbeten, både mellan de olika leden i livsmedelskedjan och mellan myndigheter och livsmedelsaktörer, kan en omställning som också säkrar livskraftiga företag säkerställas.

Förmedla bidrag till Sweden Food Arena

Tillväxtverket ska under 2020–2025 ge stöd till Sweden Food Arena. Sweden Food Arena är en aktör inom livsmedelsbranschen som samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar, konkurrenskraftig och växande livsmedelssektor.

Kontakt: Anna Eldestrand, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Axplock av resultat

Eldrimner

Eldrimner har skapat och driver webbplatsen Mathantverk.se som knyter samman mathantverkare med konsumenter. Eldrimner är ett nationellt centrum för mathantverk som förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige.

Digital utbildning för kött-och charkföretag

Pilotprojektet Digital utbildning för kött-och charkföretag syftar till att skapa möjlighet för företag att kompetensutveckla befintlig personal och se till att personer som vill arbeta i branschen får tillgång till utbildning.

Kompetens kommer att vara avgörande för företagens konkurrenskraft på en internationell marknad. Rätt kompetens, i rätt tid och på rätt plats är väsentlig för små- och medelstora företagsverksamhetsutveckling.

Pilotprojektet pågår mellan december 2020 och januari 2022.

Attrahera mera

Attraktionskraft är en viktig fråga inom livsmedelssektorn, Region Skåne är projektägare för piloten ”Attrahera mera”, som beviljades 800 000 kronor. Projektet ska ta fram en modell för hur små företag inom livsmedelssektorn kan arbeta med sin kompetensförsörjning för att öka sin attraktionskraft.

Innovation i värdsklass

Sweden Food Arena publicerade i mars 2022 rapporten Innovation i världsklass som analyserar innovationshöjden i livsmedelskedjan. Studien finansierades av Tillväxtverket och presenterar insikter om vad som kännetecknar företag som tar fram världsledande lösningar och produkter på livsmedelsområdet. Slutsatser och rekommendationer från denna rapport bidrar till det vidare arbetet inom Ny innovativ mat.

Pilotprojekt vattenbruk

Tjänsten bygger på att data hämtas från olika myndigheter och samlas på den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se. vilket gör att företagen inte behöver lämna samma uppgifter till olika myndigheter, och kan på så sätt spara tid. Först ut att få tillgång till tjänsten är företagare som vill starta vattenbruk och odla fisk på land.

FörRätt - enklare riskklassning av livsmedel

Projektet FörRätt tar fram nationella standarder för e-tjänster för omklassning och anmälan av livsmedelsverksamheter med anledning av den nya riskklassningsmodellen som införs 2024. FörRätt ska göra det enklare för företagare samtidigt som livsmedelskontrollen och handläggningen blir effektivare för kommuner.

Nationella dataplattformen Agronod för lantbruksdata

Digitaliseringen av lantbruket har stor potential att förbättra, förenkla och effektivisera hela livsmedelssystemet och därmed samhället. Startup-bolaget Agronod utvecklar en ny nationell dataplattform som på lantbrukarnas villkor möjliggör storskalig datadelning och utveckling av nya digitala lösningar. Själva verktyget, för lantbrukaren, kan rent praktiskt bidra till en förenklad och optimerad livsmedelsproduktion som är både mer hållbar och lönsam.

Inom handlingsplan 2 i livsmedelsstrategin fick Jordbruksverket mellan 2019-2020 i uppdrag att utreda möjligheterna för en ”Databas­infrastruktur för lantbruket”. Som förslag på fortsatt arbete beskrev Jordbruksverket behov av statlig delfinansiering av en pilotsatsning på databasinfrastruktur för jordbruket vilket Tillväxtverket under 2020 beviljade. Insikter från pilotprojektet ”Klimatberäkningar inom ramen för branschinitiativet Lantbrukets Dataplattform” fanns med i den slutrapport från Jordbruksverket som publicerades 2021.

Under 2022 avsatte regeringen sedan 50 miljoner kronor från landsbygdsprogrammet till vidareutveckling av en plattform för jordbrukets data som gick till Agronod, och ytterligare 70 miljoner har aviserats givet att arbetet utvecklas tillfredsställande och enligt plan.

Idag är bolaget samägt mellan Lantmännen, Växa Sverige, Hushållningssällskapet och LRF - Lantbrukarnas Riksförbund samt nytillkomna Arla Foods och HKScan.

Publikationer

Nätverk

Fördjupa dig

Kontakt

Marie Persson

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Anna Eldestrand

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Ellen Anker-Kofoed

fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Josefin Majewski

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se