Tillväxtverket

Kommuntyper - stad och landsbygd

Vid regionala analyser av kommuner kan det vara lämpligt att dela in dessa i olika grupper. Tanken är att kommunerna i respektive grupp ska ha liknande karaktär eller förutsättningar.

Tillväxtverket använder främst en indelning i olika kommuntyper som har tagits fram av Tillväxtanalys. Denna indelning bygger på principer och antaganden som tagits fram av Eurostat och OECD för att användas i ett internationellt sammanhang.

Indelningen finns i två varianter:

 • en enkel kommunindelning i tre kommuntyper med utgångspunkt i befolkningens fördelning i och utanför områden med hög befolkningstäthet och befolkningsstorlek.
 • en avancerad kommunindelning i sex kommuntyper som dessutom tar hänsyn till andelen befolkning nära orter med minst 50 000 invånare.

Den enkla och avancerade kommunindelningen står i ett hierarkiskt förhållande till varandra.

Indelningen i tre kommuntyper

Den enkla indelningen omfattar tre kommuntyper storstadskommuner (29 stycken), täta kommuner (131 stycken) och landsbygdskommuner (130 stycken). De olika kommuntyperna definieras här på följande sätt:

 1. Storstadskommuner: kommuner med mindre än 20 procent av befolkning i rurala områden och en mellan angränsade kommuner samlad folkmängd på minst 500 000 invånare
 2. Täta kommuner: övriga kommuner med mindre än 50 procent befolkning i rurala områden
 3. Landsbygdskommuner: kommuner med minst 50 procent befolkning i rurala områden

Indelningen i sex kommuntyper

Indelningen i sex kommuntyper omfattar storstadskommuner (29 stycken), täta kommuner nära en större stad (103 stycken), täta kommuner avlägset belägna (28 stycken), landsbygdskommuner nära en större stad (70 stycken),landsbygdskommuner avlägset belägna (45 stycken) och landsbygdskommuner mycket avlägset belägna (15 stycken). Dessa kommuntyper definieras på följande sätt:

 1. Storstadskommuner: Kommuner där mindre än 20 procent av befolkningen bor i rurala områden och som tillsammans med angränsande kommuner har en samlad folkmängd på minst 500 000 invånare.
 2. Täta kommuner nära en större stad: Övriga kommuner där mindre än 50 procent av befolkningen bor i rurala områden och där minst än hälften av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.
 3. Täta kommuner avlägset belägna: övriga kommuner där mindre än 50 procent av befolkningen bor i rurala områden och där mindre än hälften av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.
 4. Landsbygdskommuner nära en större stad: Kommuner med minst 50 procent av befolkningen i rurala områden och minst hälften av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.
 5. Landsbygdskommuner avlägset belägna: kommuner med där mer än 50 procent av befolkningen bor i rurala områden och där mindre än hälften av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.
 6. Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna: Kommuner där hela befolkningen bor i rurala områden och har minst 90 minuters genomsnittlig resväg med bil till en tätort med minst 50 000 invånare.

Excelfil med indelningen i kommuntyperExcel

Rapport som beskriver hur indelningen i kommuntyper har gjortsPDF

Kontakt

Wolfgang Pichler
E-post: fornamn.efternamn"snabela"tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 72