Om kortidsstatistik

På den här sidan lär du dig mer om statistiken i vårt statistikverktyg.

Förklaring av korttidsstatistik

All statistik som visas i verktyget avser stöd till korttidsarbete. Alla ansökningar är preliminära från början. Alla ansökningar stäms av vid minst två tillfällen innan ärendena avslutas. I takt med att allt fler ärenden stäms av och avslutas kommer det faktiska utfallet i både belopp och antal permitterade att bli allt säkrare. Nettobeviljat belopp är det belopp som i dagsläget bäst beskriver det faktiska utfallet av korttidsarbete.

Startsidan i verktyget för korttidsstatistik

På startsidan visas följande uppgifter:

 • Antalet ansökningar totalt.
 • Beviljade ansökningar.
 • Avslagna ansökningar.
 • Ej beslutade ansökningar.
 • Nettobeviljat belopp.

Nettobeviljat belopp är det preliminära belopp som företaget ansökte vid första tillfället och korrigering för ändringsbeslut, avstämningar och eventuellt nytt preliminärt stöd för ny period.

Diagrammet visar antal inkomna ansökningar per ansökningsmånad samt hur många av dessa ansökningar som beviljats.

Håll muspekaren över staplarna i diagrammen för att visa detaljerade uppgifter.

För att se en detaljerad sammanställning av innehållet i diagrammet kan du välja Visa tabell i övre högra hörnet av diagrammet.

Längst ner på sidan finns länkar till mer detaljerad statistik om beviljade ansökningar uppdelat på bransch och län samt beviljade ansökningars avstämningar.

Samtliga belopp redovisas i kronor.

Uppgifterna på sidan uppdateras vanligtvis dagligen. Uppdateringen sker under natten och uppdateringstidpunkt framgår på sidan.

Ansökningar korttid 2020 och 2021, diagram för län respektive bransch

Diagram visar fördelningen på län och bransch.

Uppgifter du kan se i systemet

Korttid 2020

 • Antal ansökningar – Beviljat.
 • Nettobeviljat belopp SEK.
 • Anställda som omfattas – Beviljat.
 • Anställd som omfattas – Avstämt inkommet.

Korttid 2021 (korttid 2021:1 och korttid 2021:2)

 • Antal ansökningar – Totalt.
 • Ansökt belopp SEK.
 • Anställda som omfattas – Ansökt.
 • Antal ansökningar – Beviljat.
 • Nettobeviljat belopp SEK.
 • Anställda som omfattas – Beviljat.

Bransch och län

Bransch: I ansökan anges företagets branschtillhörighet med en femsiffrig SNI-kod. SNI står för ”Standard för svensk näringsgrensindelning” och är en indelning för hur företag kategoriseras i olika branscher. Branschindelningen presenteras på 5 olika nivåer (Avdelning, Huvudgrupp, Grupp, Undergrupp och Detaljgrupp).

Sedan 2008 gäller SNI 2007. Om vi har fått in färre än fem ansökningar för en bransch summeras alla dessa ansökningar, av sekretesskäl, under rubriken Övriga branscher.

Län: Den geografiska fördelningen görs utifrån arbetsställets län. Varje ansökan registreras på ett arbetsställe. Ansökan registreras främst på huvudsakligt arbetsställe. 2,5 procent av företagen har fler än ett arbetsställe. Cirka 15 procent av de sysselsatta arbetar på företag med mer än ett arbetsställe. Detta medför generellt att större städer är överrepresenterade i vårt material. Några ansökningar saknar län, merparten av dessa är utländska företag. Det förekommer även svenska företag där adressen inte är uppdaterad.

Längst ner på sidan finns länkar till mer detaljerad statistik om beviljade ansökningar -tabeller för län, tabell för bransch och tabell för län och bransch.

Samtliga belopp redovisas i kronor.

Uppgifterna på sidan uppdateras vanligtvis dagligen. Uppdateringen sker under natten och uppdateringstidpunkt framgår på sidan.

Längst ner på sidan finns länkar till mer detaljerad statistik om beviljade ansökningar uppdelat på bransch och län samt beviljade ansökningars avstämningar.

Beviljade ansökningar, tabell för län

Tabellen visar ansökningar fördelningen på län utifrån avdelningsnivån för branscher. Alla kolumner går att sortera stigande och fallande.

Du kan ladda ned siffror i tabellen som en Excelfil. Se länk under tabellen.

Beviljade ansökningar, tabell för branscher

Tabellen visar fördelningen av ansökningar per bransch med valbart län. Det går att välja olika nivåer på bransch genom att klicka på Bransch i rubrikraden i tabellen. Branschfördelningen går att se på:

 • Avdelning.
 • Huvudgrupp.
 • Grupp.
 • Undergrupp.
 • Detaljgrupp.

Indelningen av branscher görs utifrån SNI (Standard för svensk näringsgrensindelning). Den mest detaljerade nivån som kan visas här är 5-siffrig SNI.

Alla kolumner går att sortera stigande och fallande. Håll muspekaren över klippt kolumninnehåll för att se hela texten.

Beviljade ansökningar, tabell för län och branscher

Tabellen visar fördelningen per bransch och län utifrån valet i rutan högst upp till vänster. Fördelningen kan visas på:

 • Antal ansökningar - Beviljat.
 • Nettobeviljat belopp SEK.
 • Anställda som omfattas- Beviljat.
 • Anställd som omfattas – Avstämt inkommet.

Alla kolumner går att sortera stigande och fallande. Håll muspekaren över klippt kolumninnehåll för att se hela texten.

Du kan ladda ned siffror i tabellen som en Excelfil. Se länk under tabellen.

Beviljade ansökningars avstämningar, översikt och diagram - korttid 2020

Högst upp visas antalet anställda som omfattas av korttidsarbete utifrån första “preliminära” beslutet och utifrån senaste inkommen avstämning.

 • Anställda som omfattas - Beviljat.
 • Anställda som omfattas - Avstämt inkommet.

Diagrammet visar antalet ansökningar och avstämningar utifrån första stödmånad för korttidsarbete.

Håll muspekaren över staplarna i diagrammen för att visa detaljerade uppgifter.

För att se en detaljerad sammanställning av innehållet i diagrammet kan du välja Visa tabell i övre högra hörnet av diagrammet.

Samtliga belopp redovisas i SEK.

Uppgifterna på sidan uppdateras vanligtvis dagligen. Uppdateringen sker under natten och uppdateringstidpunkt framgår på sidan.

Begrepp, förklaringar och exempel

Begrepp korttidsstatistik

Begrepp korttidsstatistik

Begrepp

Förklaringar

Antal ansökningar

Antal ansökningar om stöd för korttidsarbete.

Antal beviljande ansökningar

Antal ansökningar som bifallits.

Antal ej beslutande ansökningar

Antal ansökningar som inte har fått ett beslut än.

Antal avslagna ansökningar

Antal ansökningar som har fått avslag.

Ansökt månad

Den månad som ansökan inkommit till Tillväxtverket.

Första stödmånad

Den första månaden som företagen söker stöd ifrån.

Nettobeviljat belopp

Det preliminära belopp som företaget ansökte vid första tillfället och korrigering för ändringsbeslut, avstämningarna och eventuellt en ny preliminär period.*

Antal anställda som omfattas – beviljat

Antal preliminärt beviljade anställda som omfattades i första ärendebeslutet.

Antal anställda som omfattas avstämt inkommet

Antal anställda som omfattas utifrån inskickade avstämningar.**

SNI

I ansökan anges företagets branschtillhörighet med en femsiffrig SNI-kod. SNI står för ”Standard för svensk näringsgrensindelning”.

Bransch ärende Avdelning

Branschindelning på bokstavsnivå, grövsta indelningen (21 st branscher). Indelning enligt SNI.

Bransch ärende Huvudgrupp

Branschindelning på tvåsiffrig nivå (88 st branscher). Indelning enligt SNI.

Bransch ärende Grupp

Branschindelning på tresiffrig nivå (272 st branscher). Indelning enligt SNI.

Bransch ärende Undergrupp

Branschindelning på fyrsiffrig nivå (615 st branscher). Indelning enligt SNI.

Bransch ärende Detaljgrupp

Branschindelning på femsiffrig nivå (821 st branscher). Indelning enligt SNI.

Län

Den geografiska fördelningen görs utifrån det län där arbetsstället är placerat.***

Stödtyp

Det finns tre olika stödtyper:

 • Korttid 2020 är stöd sökt enlig förordning 2020:208.
 • Korttid 2021:1 gäller för perioden december 2020–juni 2021 enligt lag 2021:54.
 • Korttid 2021:2 är en förlängning av det föregående stödet och gäller för perioden juli–september 2021 enligt lag 2021:54.****

* Exempel nettobeviljat
När företag söker stöd för korttidsarbete första gången anger de ett belopp för den tidsperiod de vill ha stöd för. Den tidsperioden kan vara mellan 1 och 4 månader. Vid första avstämningen kan företaget söka ytterligare stöd för en period upp till 6 månader. I samband med andra avstämningen kan företaget söka ytterligare stöd.

 • 8 april söker företag A ersättning för korttidsarbete. Ansökan avser 64 miljoner kr och 860 anställda, för perioden 16 mars till 15 juli. Ansökan beviljas i sin helhet. Beviljat belopp = 64 milj. Anställda som omfattas = 860 personer.
 • Företaget gör i sin ansökan en preliminär uppskattning av belopp och antal anställda. Först när avstämningar inkommer visas det faktiska utfallet.
 • Företaget gör sin första avstämning den 30 juni. Avstämningen avser perioden mars till maj. Första avstämningen är uppdelad i tre delar:
  • Avstämningen är för perioden mars till maj.
  • Företagen kan söka ytterligare preliminärt stöd för en period upp till max 6 månader.
  • Företaget får svara på en fråga om eventuell förlängning efter dessa 6 månader.
 • Vid den första avstämningen blev det avstämda beloppet 39 miljoner för 880 anställda.
 • Företaget söker även stöd för perioden juni till augusti för 880 anställda och 46 miljoner.

När första avstämningen är hanterad och godkänd är Nettobeviljat belopp 85 miljoner kr (39 + 46 = 85). Företaget fick 64 miljoner utbetalt från början och får nu en ny utbetalning på 21 miljoner.

 • Den andra avstämningen görs i september. Avstämningen är uppdelad i två delar:
  • Dels en avstämning för perioden mars till augusti. Observera att den avstämningen görs för hela perioden, även den period som redan har stämts av vid första avstämningen.
  • Vid den här avstämningen har även företaget möjlighet att söka stöd för en ny period på 3 månader.
 • Företaget stämmer av 79 miljoner för perioden mars till augusti. Företaget söker nytt stöd på 30 miljoner för 600 anställda under perioden september till november.

När andra avstämningen är hanterad och godkänd är Nettobeviljat belopp 109 miljoner kr (79 + 30). Det innebär att företaget får ännu en utbetalning på 24 miljoner (109 minus 85).

 • I december kommer företaget att skicka in ytterligare en avstämning. Den avstämningen är för perioden mars till november.
 • Ärendet avslutas.

** Baseras på uppgifter från senast inlämnad avstämning.*** Den geografiska fördelningen görs utifrån arbetsställets län. Varje ansökan registreras på ett arbetsställe. Ansökan registreras främst på huvudsakligt arbetsställe. 2,5 procent av företagen har fler än ett arbetsställe. Cirka 15 procent av de sysselsatta arbetar på företag med mer än ett arbetsställe. Det medför generellt att större städer är överrepresenterade i vårt material. Några ansökningar saknar län, merparten av dessa är utländska företag. Det förekommer även svenska företag där adressen inte är uppdaterad.****Om du vill få en helhetsbild över det totala stödet för korttidsarbete kan du summera ansökt respektive nettobeviljat belopp för de olika stöden (2020, 2021:1, 2021:2). Tänk på att många organisationer eller företag och deras anställda förekommer i flera av stöden. Det i sin tur leder till viss dubbelräkning av organisationer, företag eller anställda om du summerar antalet ärenden eller antal anställda för de olika stöden.

Frågor och svar om korttidsstatistik

Bygger statistiken på bearbetade data?

Statistiken bygger i regel inte på bearbetade data. Det kan finnas bristfälliga uppgifter på företagsnivå till följd av att företag i fritext har fyllt i vissa fält i grundansökan samt att handläggning skett manuellt. Dessa är i regel inte korrigerade.

Vad menas med att siffrorna är preliminära?

Att siffrorna är preliminära innebär att stödet inte är färdighandlagt och att siffrorna kontinuerligt förändras i takt med handläggningen. Dels kan sökande göra ändringar då de stämmer av de preliminära uppgifterna, men ändringar i data kan också ske till följd av exempelvis återkrav och överklagan.

När kommer siffrorna inte längre vara preliminära?

Siffrorna kommer att ändras fram till dess att alla ärenden är färdighandlagda och avslutade.