Regionala matchningsindikatorer

Här hittar du information om och länkar till databasen med de regionala matchningsindikatorerna. Databasen innehåller statistik från SCB om kompetensförsörjningen på regional nivå.

Länge har det varit svårt att hitta statistik om kompetensförsörjning och om matchningen på arbetsmarknaden, särskilt på regional nivå. Nu finns det emellertid en databas med regionala matchningsindikatorer för att underlätta regionala analyser av kompetensförsörjningen.

Regionala matchningsindikatorer finns inom följande fyra områden:

  • Efterfrågan på arbetskraft
  • Arbetskraftsutbud
  • Matchning
  • Regionala förutsättningar

Statistiken är uppdelad på län och FA-regioner (lokala arbetsmarknadsregioner).

Nästa uppdatering med helårsstatistik kommer att göras den 27 juni 2024. Då kommer det att finnas matchningstatistik med mera fram till och med år 2022. En förändring kommer att vara att BAS (Befolkningens arbetsmarknadsstatus) ersätter RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) som statistikkälla. Detta kommer att leda till vissa tidsseriebrott. En annan förändring är att utbildningsgrupperna i databasen kommer att harmoniseras med de utbildningsgrupper som används i SCB:s Trender och prognoser 2023.

För vissa indikatorer kommer det att snart att finnas ännu mer aktuell statistik. Det gäller till exempel lediga jobb i tabell E1 som det kommer att finnas statistik om till och med kvartal 2 år 2024. Denna uppdatering kommer att göras i september 2024.

Databasen är en del av SCB:s statistikdatabas (SSD). Databasen har tagits fram av Reglab och Tillväxtverket är ansvarigt för förvaltning och utveckling.

Länk till databasen med regionala matchningsindikatorer

Observera att du måste scrolla ner en bit på SCB-sidan för att hitta de Regionala matchningsindikatorerna.

Du kan läsa mer om indikatorerna i Reglabs dokumentationsrapport från år 2014.

SCB har även tagit fram en matchningskarta som visar vilka yrken som bedöms vara matchade i relation till olika utbildningar. Nedan kan du ladda med en Excelfil som innehåller denna matchningskarta och beskrivningar av hur bedömningarna har gjorts.

Utveckling av de regionala matchningsindikatorerna

Tillväxtverket kommer att under hösten 2024 att återstarta den externa refernsgrupp för förvaltning och utveckling av de regionala matchningsindikatorrena som tidigare funnits. Utvecklingsarbetet görs i samarbete med SCB och en en extern referensgrupp som bland annat består av analytiker och strateger från några av landets regioner.

Som ett resultat av tidigare utvecklingsarbete är det möjligt att även få statistik på FA-regionsnvå. En är en lite förenklat en lokal arbetsmarknadsregion som består av en eller flera kommuner.

Från och med augusti 2019 är det även möjligt att ta fram statistik om matchning utifrån yrke i databasen. Du hittar denna statistik i tabell E5. Hittills har statistiken huvudsakligen kunnat tas fram utifrån utbildningsgrupper.

I samband med att databasen uppdaterades i juni 2020 med data för år 2018 är det nu även möjligt ta fram statistik om matchning uppdelat på inrikes och utrikesfödda personer. Du hittar denna statistik i tabell E3.

Utbildningar i hur man använder indikatorerna

Tillväxtverket har anordnat fem utbildningar i hur man använder de regionala matchningsinidkatorerna under 2018 och 2019. Sammanlagt har cirka 160 personer gått utbildningarna som har hållit i Malmö, Skövde, Umeå, Alvesta och Stockholm. En ny utbildning i hur man använder de regionala matchningsinidkatorerna planeras hållas i Stockholm den 25 september 2024. Tillväxtverket planerar även för digitala utbildningslösningar framöver.

Rapporten Regionala matchningsindikatorer - fördjupad analys

Sämre matchning på arbetsmarknaden förklaras i första hand av ökat utbud av arbetskraft med svag ställning på arbetsmarknaden, inte av förändrade kompetenskrav. Lärare slutar inte. De stannar i yrket ‒ men de byter ofta arbetsgivare. Bristen på grundutbildade sjuksköterskor ökar då de täcker upp för bristen på specialistsjuksköterskor. Ojämn könsfördelning inom en utbildning ger sämre matchning i arbetslivet. Detta är några av slutsatserna i en ny rapport som tagits fram av Reglab och Tillväxtverket.

Rapporten har tagits fram inom ramen för Reglabs lärprojekt om de regionala matchningsindikatorerna. Den innehåller fördjupade analyser av hur kompetensförsörjningen fungerar på den regionala arbetsmarknaden inom områdena:

  • vård och omsorg
  • teknik och tillverkning
  • pedagogik

Rapporten presenterades och diskuterades på ett seminarium på Tillväxtverket i Stockholm den 5 september 2018.

I filmen visas hur du kan ta ut data ur databasen med regionala matchningsindikatorer och vilken nytta du kan ha av dessa.

Analysrapport tillsammans med Region Jönköpings län

Tillväxtverket och Region Jönköpings län har tillsammans gjort en analys av kompetensförsörjningen i Jönköpings län. Syftet har varit att ta fram en modell för analys av den regionala kompetensförsörjningen som kan användas även av andra regioner. Rapporten beskriver inte i detalj vilket antal personer som behövs i olika yrken. I stället beskriver vi kompetensförsörjningsläget i ett antal nyckelbranscher och ger allmänna rekommendationer om hur kompetensförsörjningen i regionen kan förbättras.

Andra analyser som gjorts med hjälp av de regionala matchningsindikatorerna

Här hittar du exempel på hur andra aktörer har använt de regionala matchningsindisktorerna till att göra analyser av kompetensförsörjningen på regional nivå.

Kontakt

Jan Persson

Tel. 08-681 9184

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se