Följa upp och kommunicera arbete med hållbar platsutveckling genom kulturarvsturism

 • Stänger 23 maj 2024
 • Hela Sverige

Har ni ett pågående arbete för hållbar platsutveckling genom kulturarvsturism? Vill ni paketera och kommunicera era kunskaper och erfarenheter för att dessa ska kunna tas tillvara i ert och andras fortsatta arbete? Nu finns sammanlagt 3 miljoner kronor att söka för uppföljande och kommunikativa insatser under 2024.

De aktörer som utlysningen riktar sig till är aktörer inom kulturarvsområdet respektive turism och besöksnäring som bedriver eller har bedrivit ett strategiskt och inkluderande arbete med att genom kulturarvsturism skapa attraktiva platser för både boende, besökare och näringsliv.

Vem kan söka?

Denna utlysning riktas till aktörer inom kulturarvsområdet respektive turism och besöksnäring, som bedriver eller har bedrivit ett strategiskt och inkluderande arbete med platsutveckling genom kulturarvsturism.

Vad kan ni söka för?

 • Följa upp, mäta och utvärdera genomförda insatser av platsutveckling.
 • Identifiera och synliggöra goda exempel där kulturarvet används för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga platser.
 • Paketera och sprida kunskap, erfarenheter och lärdomar om hur kulturarvsturism kan användas i hållbar platsutveckling.
 • Skapa mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring om hur kulturarvet kan fångas upp i arbete med hållbar platsutveckling.

Mer info finns längre ner i utlysningen.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Utlysningen omfattar totalt 3 miljoner kronor. Tillväxtverket finansierar maximalt 85 procent av projektens totala kostnader.

Vad handlar erbjudandet om?

Denna utlysning syftar till att öka kunskapen och medvetenheten om kulturarvets roll i och betydelse för hållbar platsutveckling genom turism. En viktig förutsättning för projektens arbete är delaktighet och samverkan mellan olika intressenter, såsom företag, lokalbefolkning, civilsamhället och kommuner.

Observera att syftet inte är att ge stöd till insatser för marknadsföring av platser. Om projektet har karaktären eller inslag av att enskilt gynna företag eller andra aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet, kommer ansökan att avslås. Med ekonomisk verksamhet avses erbjudande av vara eller en tjänst på en marknad, oavsett i vilken juridisk form det sker eller om det finns ett vinstsyfte med verksamheten.

Vad är bakgrunden till utlysningen?

Vårt kulturarv utgör en stark reseanledning och attraherar ett stort antal besökare till Sverige, våra regioner, kommuner och destinationer. De indirekta värden och effekter som genereras av dessa miljöer och verksamheter är stora: ökad platsattraktivitet, livskvalitet för de som bor och verkar på platsen samt intäkter för kringliggande företag. Behovet att öka medvetenheten kring detta, synliggöra goda exempel och koppla samman kulturarvet med besöksnäringen för hållbar platsutveckling genom turism är stort.

Tillväxtverket finansierade under perioden 2019-2021 ett projekt för att utveckla världsarv och andra kulturmiljöer som hållbara besöksmål, vilket resulterade i metoden Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer Läs gärna Region Dalarnas projektsammanfattning för mer om bakgrund och genomförandeUnder 2021 och 2022 hade Tillväxtverket sedan i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att utveckla kunskap och metoder för hållbar platsutveckling genom turism. Ett flertal pilotprojekt med inriktning mot kulturarvsturism fick då finansiering för att arbeta enligt Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer. Med denna utlysning vill Tillväxtverket möjliggöra uppföljning, paketering och ytterligare spridning av både pilotprojektens och andra aktörers kunskaper och erfarenheter inom detta område.

Mer information

Vem kan söka?

Denna utlysning riktas till aktörer inom kulturarvsområdet respektive turism och besöksnäring, som bedriver eller har bedrivit ett strategiskt och inkluderande arbete med platsutveckling genom kulturarvsturism enligt följande principer:

 1. Arbetet utgår från en identifierad platsspecifik utmaning och tar hänsyn till både boendes, besökares, företagens, civilsamhällets och det offentligas behov, likväl som platsens fysiska, kulturella och sociala bärkrafter.
 2. De som berörs involveras i analysen av platsutmaningen, inklusive hanteringen av intresse- och målkonflikter.
 3. I arbetet formuleras gemensamma målbilder för platsens utveckling, i bred samverkan mellan olika sektorer och nivåer i samhället.

Vad kan ni söka för?

Medel kan sökas för insatser inom ett eller flera av följande områden:

 • Följa upp, mäta och utvärdera genomförda insatser för hållbar platsutveckling genom kulturarvsturism.
 • Identifiera och synliggöra goda exempel där kulturarvet används för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga platser för besökare, företag, lokalbefolkning och civilsamhälle/föreningsliv, som i sin tur bidrar till hållbara och konkurrenskraftiga destinationer.
 • Paketera och sprida kunskap, erfarenheter och lärdomar om hur kulturarvsturism kan användas i hållbar platsutveckling och bättre integreras i lokala och regionala processer.

 • Skapa mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring om hur kulturarvet kan fångas upp i arbete med hållbar platsutveckling.

Det går inte att söka medel för fysiska investeringar. (Mer information finns under avsnittet ”Krav, regler och andra villkor.”)

Urvalskriterier

Ansökan bedöms i konkurrens med andra inkomna ansökningar. Urvalsprocessen kommer särskilt att värdera:

 • Tydligt beskrivna och avgränsade mål och aktiviteter som bidrar till utlysningens syfte och bygger vidare på resultat från tidigare och/eller pågående arbete.

Bygger projektet på arbete enligt principerna för hållbar platsutveckling? Bidrar projektet till att öka kunskapen och medvetenheten om kulturarvets roll och betydelse för platsers utveckling? Beskriv detta i ansökan under avsnittet ”Vilket/vilka problem vill projektet lösa?”

 • Projektets potential att bidra till att långsiktigt främja hållbar platsutveckling genom kulturarvsturism och besöksnäring.

Exempel: Hur kommer resultaten att förvaltas efter projektets avslut? Kommer nya aktörer att samverka på sikt? Beskriv detta i ansökan under avsnittet ”Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på lång sikt?”

 • Projektets genomförandekapacitet (organisatoriskt, kompetens- och tidsmässigt).
  Exempel: Har projektet de förutsättningar som krävs? Samverkar den sökande med relevanta aktörer, såsom regionala och/eller kommunala destinationsorganisationer, destinationsnätverk och i samhällsplanering? Finns samordning med andra initiativ och pågående projekt?

Beskriv detta i ansökan under avsnittet ”Hur ska projektet organiseras och styras?”

 • Hur projektet arbetar för hållbarhet och vilken/vilka effekter man vill uppnå.

Exempel: Vilken/vilka av de tre hållbarhetsdimensionerna och vilken/vilka av målen i Agenda 2030 prioriteras?

 • Hur projektet har relevans för nationell metod- och kunskapsutveckling.

Exempel: Beskriv hur resultat från projektet är relevanta för andra aktörer. Vilka har behov av kunskapen? Beskriv detta i ansökan under avsnittet ”Vilket/vilka problem vill projektet lösa?”

Alla beviljade projekt förväntas sammanställa, dokumentera och kommunicera kunskap, metoder och erfarenheter från sitt arbete med att skapa förutsättningar för en hållbar turism som bidrar till platsens attraktionskraft för så väl boende, besökare som näringsliv. Det är viktigt att det kommunikationsmaterial som tas fram är tillgänglighetsanpassat (det vill säga att det lever upp till kravet på tillgänglighet som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service). Beskriv detta i ansökan under avsnitt ”Tid och aktivitetsplan”.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Utlysningen omfattar totalt 3 miljoner kronor. Tillväxtverket finansierar maximalt 85 procent av projektens totala kostnader.

Medfinansiering från den som ansöker om stöd ska uppgå till minst 15 procent av projektets kostnader och kan utgöras av egen eller extern finansiering.

Observera att om ni som ansöker om stöd planerar att medfinansiera projektet genom att bidra med arbetad tid för egen personal ska detta alltid tas upp som kontant medfinansiering. Motsvarande kostnadspost tas upp i kostnadsslaget personal.

När ska satsningen vara klar?

Projekten förväntas kunna starta i maj 2024 och kan som längst pågå till och med 2024-10-31 och slutredovisas 2024-11-15. Observera att alla projektets kostnader behöver vara betalda och bokförda vid slutredovisningsdatumet för att kunna godkännas.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter bör ni ange det i ansökan.

Stödet betalas ut i efterhand efter att stödmottagaren redovisat sina kostnader. Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelser och villkor för stödet. Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer villkoren kopplade till beslutet.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor 2024 och se vad som gäller för stödet.
För dig som söker och eventuellt får stöd finns Handbok för nationella projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska få stöd krävs det att kraven och villkoren i handboken och de allmänna villkoren för stöd följs. Handboken uppdateras löpande.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projekttiden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till utlysningens specifika inriktning och mål.

Utöver det här gäller att:

 • Projektägare ska upprätta en särskild projektredovisning i bokföringen som ska omfatta projektets samtliga kostnader och intäkter.
 • Kostnader godkänns och betalas ut i efterhand och måste följa Tillväxtverkets regelverk.
 • Stödmottagaren är skyldig att samla in och lämna information som Tillväxtverket efterfrågar för att kunna genomföra uppföljning och utvärdering både under projektets löptid samt efter projektet har avslutats.

I det fall sökanden har svag likviditet, eller har annat särskilt skäl, kan sökanden ansöka om maximalt 400 000 kronor i förskott i samband med ansökan om stöd. Ansökan om förskott prövas och beslutas då separat.

Information om kostnadsslag

Information om vilka kostnadsslag som kan användas samt grundläggande villkor finns här.

Observera att det inte går att söka stöd för investeringar. Undantag kan dock göras för inköp av utrustning för mindre belopp som är nödvändiga för projektets genomförande, såsom dator och telefon. Stöd kan då sökas för avskrivningskostnaden under projektperioden. För mer information om vilka investeringar för mindre belopp som kan godkännas följ länken ovan.

Medfinansiering

Medfinansiering från den som ansöker om stöd ska uppgå till minst 15 procent av projektets budget och kan utgöras av egen eller extern finansiering.

Mer information om medfinansiering Länk till annan webbplats.

Samverkansprojekt

Det är möjligt att genomföra projektet som ett samverkansprojekt. Samverkansprojekt genomförs av flera parter gemensamt och ska skapa förutsättningar för nya nätverk och samarbeten. En av parterna (stödmottagaren) har huvudansvaret för att genomföra projektet. Alla samverkansparter ska ingå ett samverkansavtal. Samverkansavtalet ska bifogas tillsammans med ansökan om stöd.

Erfarenhetsutbyte och kommunikation

Tillväxtverket kommer att leda ett samordningsarbete som omfattar information och kunskapsöverföring mellan projekten samt utveckling av kunskaps- och kommunikationsmaterial för spridning nationellt och eventuellt även internationellt. Projekten och i synnerhet dess projektledning, ska vara tillgängliga för eventuella seminarier och träffar för erfarenhetsutbyte under projekttiden..

Det kommunikationsmaterial som tas fram inom ramen för projekt ska vara tillgänglighetsanpassat. Det betyder att till exempel dokument och filmer ska möta kravet på tillgänglighet enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tillväxtverket kommer att äga rätt att sprida och tillämpa den kunskap som utvecklas i projekten.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program och aktuell utlysningstext. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Urval av projekt sker i en strukturerad utvärderingsprocess. Urvalsprocessen kommer särskilt att värdera de respektive kriterier som angivits under avsnittet ”För vad kan vi söka”. Vid bedömningen kommer Tillväxtverket även att ta hänsyn till den samlade projektportföljens sammansättning, såsom projektens inriktning och geografisk spridning.

Beslut om beviljande av stöd eller avslag fattas så snart som möjligt.

Vid eventuella oklarheter och frågor sker uppföljande kontakt via e-post och/eller telefon mellan Tillväxtverkets handläggare och sökande. Det kan bli aktuellt för dig som söker att med kort varsel komplettera eller förtydliga ansökan.

Hur ska vi förbereda oss inför ansökan?

Sök stödet via e-tjänsten Min ansökan. Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för nationella projektmedel. Det gör du i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd. I avsnittet finns information om användarkonto och e-legitimation.

Logga in på Min ansökan och välj ”Söker du projektfinansiering”. Välj därefter ”Sök finansiering” och skapa en ny ansökan. Ange därefter organisation (Tillväxtverket) och markera sedan ”Nationella projektmedel”. Se slutligen till att du väljer rätt utlysning. Utlysningens namn är Följa upp och kommunicera arbete med hållbar platsutveckling genom kulturarvsturism.

Hjälp för planering av budget genom ekonomisk verktygslåda.

Du kan återkomma till Min ansökan vid flera tillfällen, inlagda uppgifter sparas automatiskt. Det går att skapa och spara en pdf-fil under pågående arbete och när ansökan skickas in. När den är inskickad kan du inte längre ändra i den eller bifoga fler bilagor.

Obligatoriska bilagor i ansökan är

 • ett registreringsbevis eller liknande (beslut, protokoll, delegationsordning) med uppgift om behörighet/firmateckningsrätt
 • Ifylld ekonomisk verktygslåda.

Underskrift

När ansökan är inskickad via Min ansökan behöver du även klicka på knappen för att ta fram signeringsunderlag/missiv. Dokumentet skrivs ut, signeras av firmatecknare, scannas och mailas till projektmedel@tillvaxtverket.se. Signeringsunderlaget kan mailas in efter sista ansökningsdag. Underskrift via signeringsverktyg godkännes, även foto istället för scanner.

Så ansöker ni

Du söker finansiering till ditt projekt i vår e-tjänst Min ansökan. Utlysningen är öppen: 22 april – 23 maj 2024. Sista dag för ansökan: 23 maj 2024

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

När ni skickat in er ansökan gör Tillväxtverket först en bedömning av om er ansökan är komplett och uppfyller krav i förordningar och lagar samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Kontakt

Linnea Ax

08-681 91 00 (växel)
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

En familj cyklar