Tillväxtverket
En äldre man tankar bilen

Olika stöd till service

För att uppnå god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och bensinstationer i landsbygder. De söks hos olika organisationer beroende på vilket stöd du tänker söka.

Regionerna ansvarar för servicebidrag, hemsändningsbidrag och särskilt driftstöd. Investeringsstöd hanteras av länsstyrelsen i samtliga län. I beskrivning av respektive stöd nedan framgår vilken organisation som ansvarar för stödet.

Servicebidrag

Servicebidrag kan lämnas i områden där servicen är gles, för att kunna upprätthålla en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Stödet beviljas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats, men inte visat sig vara ändamålsenliga.

Vem kan få stöd?

Servicebidrag kan beviljas till näringsidkare med försäljningsställen för dagligvaror eller drivmedel, och näringsidkare som på annat sätt säljer och levererar dagligvaror i området, om det finns särskilda skäl.

Så här mycket kan du få i stöd

Servicebidrag får beviljas med högst 250 000 kronor per år till samma mottagare. Stöd som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000 kronor per år. Stöd lämnas för sammanlagt högst tre år.

Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas.

Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.

Söka stöd

Stödet söks hos din region.

Kontakter till handläggare för stöd till kommersiell service i länen

Hemsändningsbidrag

Hemsändningsbidrag kan lämnas i områden där servicen är gles, för att kunna upprätthålla en försörjning med dagligvaror som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Hemsändningsbidraget kan beviljas för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken. Hemsändningsbidrag kan även lämnas för att anordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik.

Vem kan få stöd?

Kommuner

Så här mycket kan kommunen få i stöd

Hemsändningsbidrag får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen eller inköpsturerna. Bidraget får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.

Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp.

Bidraget betalas ut årsvis i efterskott.

Hemsändningsbidrag får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas.

Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.

Söka stöd

Stödet söks hos din region.

Kontakter till handläggare för stöd till kommersiell service i länen

Investeringsstöd i landsbygdsprogrammet

Du kan få stöd till investeringar som leder till bättre tillgång till kommersiell och viss offentlig service på landsbygden. Syftet med stödet är att upprätthålla och utveckla lokal service för dem som bor, verkar på och besöker landsbygden.

Stödet gäller flera olika typer av investeringar. Det kan till exempel vara investeringar i dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar och/eller serviceställen där olika typer av service finns samlad.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, organisationer och företag kan söka det här stödet.

Investeringar i kommersiell och offentlig service

Du kan få stöd om du investerar i lokal service som

 • Dagligvarubutiker
 • Drivmedelsanläggningar
 • Serviceställen

Serviceställen kan inrättas i dagligvarubutiker, drivmedelsanläggningar samt även i gårdsbutiker, på campingplatser, på värdshus, i bygdegårdar eller andra, för ändamålet lämpliga lokaler.

Det kan då handla om en kombination av kommersiell service så som dagligvaror och drivmedel tillsammans med exempelvis, biblioteksverksamhet, medborgarinformation, betaltjänster, kontanthantering samt ombudsverksamhet för ex. post och pakethantering, apoteket.
Det finns även stöd för investeringar i distributions- och logistiklösningar, i syfte att underlätta för samordnade varutransporter.

Så här mycket kan du få i stöd

Du kan få stöd för upp till 50 procent av de utgifter som ger rätt till stöd om de är högre än 
50 000 kronor.

Du kan få stöd för upp till 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd om:

 1. Du investerar i förbättrad tillgänglighet
 2. Du startar upp en nedlagd butik
 3. Du gör investeringen för att förbättra miljön och klimatet, exempelvis genom energieffektivisering.
 4. Du kompletterar försäljningsstället med andra grundläggande servicefunktioner, exempelvis olika typer av ombudsverksamheter så som post- och pakethantering eller apotek.
 5. Försäljningsstället ryms inom prioriterat område i länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen.

Om du kan motivera en ersättningsinvestering av kyl- och frysrustning utifrån någon av punkterna 1-4 ovan kan du få 90 procent i stöd även för dessa. I de fall där du kan få 90 procent av dina utgifter i stöd måste utgifterna vara 30 000 kronor eller mer.

Stödet söks hos

Länsstyrelsen, via Jordbruksverkets webbsida för e-ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mer information om investeringsstöd i landsbygdsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Investeringsbidrag

Investeringsbidrag kan lämnas för investeringar som leder till bättre tillgång till dagligvaror och drivmedel i områden där servicen är gles, med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Vem kan få stöd?

Investeringsbidrag kan beviljas till näringsidkare med försäljningsställen för dagligvaror eller drivmedel, och näringsidkare som på annat sätt säljer och levererar dagligvaror i området, om det finns särskilda skäl.

Så här mycket kan du få i stöd

Investeringsbidrag beviljas med högst 50 procent av utgifter för inköp, ny- eller ombyggnad eller större reparation av lokal, samt för inredning och utrustning.

Stöd kan även lämnas för utbildning av butiksägare och anställda inom dagligvaruhandeln.

Investeringsbidrag kan beviljas med högst 85 procent av utgifterna för åtgärdsprogram som förbättrar företagets lönsamhet och service, större investeringar i en verksamhet som har ett väl utbyggt serviceutbud eller för investeringar som görs för att komplettera med en sådan service.

Stöd med högst 85 procent kan även lämnas för kostnader för samlokalisering med vissa andra typer av service, samt för investeringar som genomförs för att uppfylla krav som ålagts verksamheten genom föreskrifter i en lag eller förordning.

Söka stöd

Stödet söks hos din region.

Kontakta först din region för att få veta om de använder investeringsbidrag eller investeringsstöd i landsbygdsprogrammet (se ovan).

Kontakter till handläggare för stöd till kommersiell service i länen.

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

Stödet är ett kompletterande långsiktigt stöd till små dagligvarubutiker i särskilt utsatta glesbygder, där förutsättningarna är begränsade för att kommersiella aktörer ska kunna bidra till att skapa en god tillgång till kommersiell service.

Vem kan få stöd?

Särskilt driftstöd får lämnas till ägaren till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

 • är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse.
 • har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis, och
 • har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till annan grundläggande kommersiell service ska prioriteras.

Stödmottagaren ska som villkor för stöd åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. I stödbeslutet ska de närmare villkoren för tjänsten anges. Dessa ska innefatta vilket utbud av dagligvaror som ska tillhandahållas och under vilken tid som försäljningsstället ska hållas öppet.

Definitioner

Dagligvaror: Grundläggande varor såsom livsmedel, drycker, tobak och hushållsartiklar som konsumenter köper flera gånger i veckan.

Mångsidigt utbud: Minst 1000 artiklar, varav varugrupperna mejeri, charkvaror, ägg, färskt bröd, frukt och grönsaker bör finnas representerade. För butiker med omsättning under 2 miljoner kronor kan avsteg göras från ovanstående definition av mångsidigt utbud.

Öppet på åretruntbasis: Öppet året runt i genomsnitt minst 40 timmar per vecka för butiker med omsättning på minst 2 miljoner kronor och max 11 miljoner kronor.

Öppet året runt i genomsnitt minst 20 timmar per vecka för butiker med omsättning under 2 miljoner kronor. Säsongsbutiker kan inte erhålla stöd.

Nettoomsättning av dagligvaror: Omsättning för andra produkter än dagligvaror samt andra servicetjänster ska avräknas vid beräkning av nettoomsättning. (T.ex. specialvaror, drivmedel, ombudstjänster, café, uthyrning av fordon)

Annan grundläggande kommersiell service: Drivmedel, post, apotek och betaltjänster(kontanter, betalningsförmedling, dagskassahantering)

Så här mycket kan du få i stöd

Särskilt driftstöd lämnas med högst 300 000 kronor per år och försäljningsställe. Frågan om stöd ska prövas för varje år. Stödet beräknas på försäljningsställets nettoomsättning av dagligvaror enligt följande beräkningsmodell:

Omsättning mellan 500 000 och 5 000 000 kronor:
Stöd= - 33 333 + 1/15 * omsättning

Omsättning mellan 5 000 000 och 7 000 000 kronor:
Stöd= 300 000

Omsättning mellan 7 000 000 och 11 000 000 kronor:
Stöd= 300 000 - 0,075 * (omsättning – 7 000 000)

Ansökan om stöd och uppdrag att tillhandahålla tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

Ansök via e-tjänsten Min ansökan.

I Min ansökan väljer du den region i det län där verksamheten bedrivs.

Innan du gör ansökan är det bra om du kontakta handläggaren i den region där ditt försäljningställe av dagligvaror finns.

Kontakter till handläggare för stöd till kommersiell service i regionerna.

Projektmedel: Sprid goda exempel om kom­mersiell service

Logotyp Jordbruksfonden

Stödet ska bidra till att sprida information om lärande exempel för utveckling av lokala servicelösningar. Det kan handla om nya arbetssätt, metoder och innovationer, kanske digitala. Du kan ha hittat nya sätt att samarbeta mellan privat och offentligt som andra kan ha nytta av.

Du kan söka för utformning och framtagande av information för spridning, till exempel:

 • Kortfilm
 • Artiklar
 • Webbmaterial
 • Presentationer
 • Webbinar och poddar

Informationen kan gärna vara spridningsbar i sociala kanaler.

Vem kan söka

Inriktningen vänder sig till offentliga aktörer som universitet, myndigheter, kommuner, landsting, regioner och till föreningar.

Stöd och krav på medfinansiering

Ansökan kan maximalt omfatta 500 000 kronor. Vi beviljar stöd med 100 procent av projektets totala faktiska kostnad.

Söka stöd

Inga utlysningar är öppna.

Läs mer i Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet som styr vilka insatser som prioriteras, se länk nedan.

Projektmedel: Lokala servicelösningar

Logotyp Jordbruksfonden

Stöd kan beviljas till projekt för att testa och utveckla lösningar för lokal kommersiell service. Detta kan även avse metodutveckling och förstudier.

En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster. Exempel på insatser kan vara:

 • Samordning av serviceslag inom och mellan kommersiell och icke kommersiell service
 • Hållbara lokalt anpassade lösningar
 • Att tillgodose företagens behov av service
 • Att skapa attraktiva mötesplatser
 • Att främja tillgången till och användning av ny teknik, digitalisering och nya metoder
 • Utveckling av samordnade logistiklösningar och transport av varor

Stöd och krav på medfinansiering

Stöd kan beviljas med max 80 procent av projektets totala faktiska kostnad.

En ansökan kan som minst omfatta 100 000 kronor.

Minst 20 procent övrig offentlig medfinansiering kommer att krävas.

Vem kan söka

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag (under förutsättning att projektet är av allmännyttig karaktär).

Söka stöd

Utlysningen Piloter för service i landsbygder är öppen till 31 augusti 2022.

Läs mer i Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2022 som styr vilka insatser som prioriteras, se länk nedan.

Beviljade projekt för serviceutveckling.