Företagens behov av service i gles- och landsbygder

Tillgång till kommersiell service är grunden för att företag ska kunna verka och utvecklas i alla delar av landet. Tillgänglighet till bensin, dagligvaror samt möjlighet att hämta eller lämna paket måste finnas inom rimligt avstånd för att vi som individer ska vilja bo på en plats. Men vilken service behöver företag som verkar i serviceglesa områden för att de ska vilja, våga och kunna verka på orten?

Just detta har vi i denna rapport tagit reda på. Rapporten Företagens behov av service i gles-och landsbygder tar avstamp i befintlig kunskap om utveckling av kommersiell service i gles-och landsbygder. För att få svar på vad företag tycker, har vi låtit göra intervjuer med 30 företagare och analyser av enkätsvar från 454 företag.

Vi vill med denna rapport bidra till ökad kunskap och att den ska kunna utgöra ett
diskussionsunderlag för utvecklingsgrupper, kommuner och regioner när de genomför regionala serviceprogram. Vi önskar att den inspirerar till nya sätt att tänka kring servicelösningar.

För rapporten och dess slutsatser svarar Sweco, som skrivit rapporten på uppdrag av Tillväxtverket.

Företagens behov av service i gles- och landsbygder

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0237
ISBN:
ISBN 978‐91‐88601‐48‐3
Årtal:
2018