Kommersiell ser­vice ger robustare samhälle

Kommersiell service är en förutsättning för utvecklingskraft i alla delar av landet. Den utveckling som varit under pandemin talar för att den kommersiella servicen har varit viktig för att samhället har kunnat fortsätta fungera.

Intervjuerna vi låtit göra visar att tillgängligheten till service idag beskrivs som stabil men icke-robust. Servicen i landsbygderna är på en ”miniminivå” som inte kan minska utan att det får konsekvenser för möjligheterna att bo och verka på landsbygderna i Sverige – särskilt i händelse av kris. Den är viktig för ett robust och resilient samhälle.

En nedläggning eller störning som drabbar ett serviceställe, medför att befolkningen i vissa landsbygder får mycket långt att åka till närmsta alternativ. Det kan drabba vissa grupper särskilt hårt. Dagligvarubutiker har ofta en roll som är större än själva butiken, den är ett nav i bygden.

Rapporten summerar tre slutsatser:

  • Den kommersiella servicen måste fungera i vardag om den ska fungera i kris.
  • Servicens betydelse för samhällets robusthet och motståndskraft måste uppmärksammas ur ett systemperspektiv. Den kommersiella servicen är beroende av infrastruktur som el, transporter och bredband.
  • Det behövs samordning mellan region, länsstyrelse och kommuner för att tillgången till kommersiell service ska fungera. Detta är viktigt i diskussionen om kopplingen mellan kommersiell service och krisberedskap, då dessa båda sakområden ofta hanteras inom olika politikområden. Kommersiell service är en fråga som många aktörer har olika grad av rådighet över men som ingen enskild aktör har samlat ansvar för.

Kommersiell service ger robustare samhälle

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
363
ISBN:
978-91-89255-04-3
Årtal:
2021