Tillgänglighet till kommersiell service 2024

Fakta och kunskap om tillgängligheten till grundläggande kommersiell service som dagligvarubutiker, post-och paketservice, apotek, betaltjänster och drivmedel. Fokus är på landets landsbygder, men analysen omfattar hela Sverige.

I rapporten beskrivs och analyseras tillgång och tillgänglighet av grundläggande kommersiell service i olika delar av landet. Syftet är att ge en samlad bild av läget och utvecklingen för service som tillhandahålls av företag och andra privata organisationer.

Under många år har Tillväxtverket, regioner, kommuner, näringslivet och civilsamhället samarbetat för att se till att kommersiell service finns i alla delar av landet.

Förändringstrycket är stort

Förändringstrycket är stort på företag som står för den grundläggande kommersiella servicen i landet. I många gles- och landsbygder kan en låg lönsamhet och svårigheter att genomföra nödvändiga investeringar vara ett skäl att lägga ned butiken. Navet för en fungerande serviceförsörjning riskerar att upphöra med stora konsekvenser för lokalsamhället. Samtidigt finns hopp om bättre service på sårbara platser runt om i Sverige genom att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Det finns påtagliga vinster för lokalbefolkningen och för företagen att samlokalisera dagligvarubutiker och drivmedelstationer med andra tjänster. Kortare resvägar för befolkningen och ett större flöde av kunder är två direkta effekter som gynnar landsbygdssamhällen. Det är viktigt att fortsätta och utveckla det samarbete som redan görs mellan olika samhällsaktörer och Tillväxtverket för att lyckas med detta.

Kunskapsunderlag för aktörer

Rapporten utgör ett underlag för aktörer på olika samhällsnivåer och ska ses som en del av Tillväxtverkets uppdrag att arbeta med kunskapsutveckling och lärande på området tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service.

Tillgänglighet till grundläggande kommersiell service 2024

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0478
ISBN:
978-91-89730-67-0
Årtal:
2024