Centralt samordningsforum (CSF)

Centralt samordningsforum (CSF) är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte på nationell nivå kring service i landsbygder. Här ingår ett 20-tal bolag och myndigheter.

Syftet med CSF är att olika beslutsfattare och intresseorganisationer ska mötas och delge varandra information och synpunkter i olika frågor. I förlängningen ska detta leda till bättre beslutsunderlag och förhoppningsvis mer samordnade beslut. Det kan exempelvis handla om att samordna olika ombudsfunktioner i butiker, men det kan också handla om att initiera gemensamma studier eller genomföra samarbetsprojekt av olika slag.

Tillväxtverket har en viktig roll i att driva de utvecklingsfrågor som CSF identifierar, men medlemmarnas eget engagemang och initiativkraft är avgörande.

Medlemmar i CSF

Följande organisationer ingår i CSF:

 • Apoteket AB
 • Axfood AB
 • Bergendahls/Matöppet
 • Hela Sverige ska leva
 • ICA Sverige AB
 • Jordbruksverket
 • Kooperativa Förbundet/Coop Sverige AB
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Livsmedelshandlarna SSLF AB
 • Menigo Foodservice AB
 • Näringsdepartementet/Infrastrukturdepartementet
 • Organisationen Sveriges servicestationer
 • PostNord AB
 • PTS, Post- och telestyrelsen
 • Skärgårdarnas riksförbund
 • Sparbankernas riksförbund
 • Systembolaget
 • Sveriges Kommuner & Regioner
 • Sveriges paketombud
 • Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)

Kontakt

Pär Ove Bergquist
Koordinator Kommersiell och offentlig service i landsbygder
08-681 95 89
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se