Tillväxtskapande samhällsplanering

null

När samhället samverkar för att utveckla en plats, kan företag växa och platsen blir attraktiv att leva, bo och verka på. När kommuner, regioner och myndigheter samarbetar kan vi utveckla ny kunskap och samordna resurser, vilket ger bättre möjligheter för företagen.

Tillväxtverket har ett unikt kombinerat fokus på samhällsplanering och näringslivs­utveckling. Vi har utvecklat arbetssättet tillväxtskapande samhällsplanering, som

  • stärker näringslivets perspektiv i den strategiska samhällsplaneringen
  • stärker den lokala och regionala attraktionskraften
  • effektiviserar planerings- och beslutsprocesserna i kommuner och regioner.

Mål

Tillväxtskapande samhällsplanering handlar om att stärka regioners och kommuners förmågor att strategiskt utveckla platser där företag vill, kan och vågar, utifrån ett helhetsperspektiv på näringslivets behov.

Nedan finns en film som beskriver varför vi arbetar med tillväxtskapande samhällsplanering och vilken nytta det kan ge.

Bakgrund

Den Nationella strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 pekar ut inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken. Strategin pekar på vikten av att det territoriella och fysiska perspektivet i samhällsplaneringen synliggör behoven och utvecklingsalternativen som finns i olika delar i en region.

En tydligare koppling mellan regionala utvecklingsstrategier och kommunala översiktsplaner stärker förutsättningarna för att ta till vara utvecklingspotentialen i alla delar av regionen. Av den anledningen arbetar Tillväxtverket med insatsen Tillväxtskapande samhällsplanering.

Arbetssätt

Tillväxtskapande samhällsplanering är en arbetsmetod för regioner och kommuner som vill utveckla attraktiva miljöer för företag, medborgare och besökare.

Samverkan

Ett effektivt regionalt utvecklingsarbete förutsätter ett aktivt deltagande av myndigheter. På Tillväxtverket arbetar vi med att öka kunskapen hos statliga myndigheter om regional utvecklingspolitik och landsbygdspolitik. Vi vill stärka deras medverkan i det regionala utvecklingsarbetet och deras samverkan med regionala aktörer och kommuner.

Att arbeta med regional planering skapar möjligheter för fler myndigheter att aktivt bidra till hållbar regional utveckling och ökar förståelsen för hur myndigheternas specifika uppdrag kan utvecklas i ett regionalt sammanhang.

Insatser

Regional planering

Tillväxtverket anser att bättre samordning av lokala och regionala planeringsprocesser bidrar till ett effektivare hållbart regionalt utvecklingsarbete. Vi anser att regional planering underlättar lokal och regional samordning och därför behöver bli en del av det regionala utvecklingsarbetet och således spegla de regionala utvecklingsstrategiernas fysiska och rumsliga uttryck.

Till skillnad från traditionella planeringsprocesser på kommunal, regional och nationell nivå så är regional planering en kompletterande metod som utgår från funktioner och relationer snarare än administrativa gränser och sektorsområden.

Regional planering:

  • Stärker kopplingen mellan regional utveckling och kommunernas strategiska planering.
  • Erbjuder former för samverkan mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling, vilket ökar kunskapen om platsens betydelse för hållbar regional utveckling.
  • Ökar myndigheternas förståelse för hur deras respektive områden beaktas och bidrar till en hållbar regional utveckling.

Resultat

Guider och verktyg

Publikationer

Kontakt

Isaac Karlsson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se