Utveckla svenska städer

Rapporten Utveckla svenska städer - planera för smart tillväxt, visar att samarbete är viktigt för att platser ska bli attraktiva.

Attraktiva miljöer lockar människor att flytta till, eller bo kvar på en plats och underlättar därmed företagens behov av arbetskraft och kompetens. Attraktiva miljöer attraherar företagsetableringar och investeringar. Ett fungerande transportsystem, tillgång till bostäder, mötesplatser och service är alla viktiga delar, oavsett om det handlar om storstäder, i landsbygder och allt däremellan.

Då ansvaret för samhällsplanering och offentlig service främst vilar på kommuner och
nationella myndigheter, medan ansvaret för det regionala tillväxtarbetet har sin hemvist på
regional nivå, är samarbete nyckeln. För att främja näringslivsutveckling behöver kommuner, regioner och myndigheter ha ett tydligare helhetsperspektiv på näringslivets behov.

Städer har tre centrala förutsättningar för utvecklingen av framför allt tjänste- och
servicenäringen, nämligen närhet, tillgänglighet och arbetsdelning. Men för att tjänste- och
serviceföretag ska kunna utvecklas behöver även staden och dess omland integreras mer
jämfört med idag. Av den anledningen genomför vi inom Tillväxtverkets team Tillväxtskapande samhällsplanering en satsning på medelstora svenska städer. Denna rapport är en del i den satsningen.

Utveckla svenska städer

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0234
ISBN:
ISBN 978-91-88601-43-8
Årtal:
2017