Tolv strategier ska göra Sveriges städer mer hållbara – här är aktörerna som blivit utvalda

Fyra personer tittar på papper, framför vatten och staket.

Över 67 miljoner euro av Sveriges EU-finansiering från Regionalfonden ska gå till hållbar urban utveckling fram till 2028. Nu har tolv aktörer och deras strategier för detta valts ut för att kunna söka pengarna.

Just nu genomför Tillväxtverket en betydande satsning på hållbar urban utveckling med EU-medel från Regionalfonden. Målet är att skapa städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt, tryggt och med hög livskvalitet och över 67 miljoner euro ska gå till hållbar urban utveckling fram till 2028. Nu har tolv strategier valts ut.

Under det senaste året har städer, städer i nätverk och stadsregioner kunnat ta fram så kallade territoriella strategier för hållbar urban utveckling. Pengarna kommer från Nationella regionalfondsprogrammet och nästa steg för de aktörer som har prioriterats är att ansöka hos Tillväxtverket om att få förverkliga strategierna.

Fem strategier blev prioriterade redan hösten 2023:

 • Skaraborg – Hållbar tillväxt i ett flerkärnigt stadslandskap (Skaraborgs kommunalförbund).
 • Thriving Northern Cities – nordliga städer leder omställningen (Umeå kommun).
 • Malmö stad lokal strategi för hållbar utveckling (Malmö kommun).
 • Hållbar urban utveckling Göteborgsregionen – HUG (Göteborgsregionens kommunalförbund).
 • Strategi för hållbar utveckling i Jakobsberg (Järfälla kommun).

Under i maj 2024 blev ytterligare sju strategier utvalda. De utvalda representerar en bred geografisk spridning och inkluderar:

 • Botkyrka kommuns territoriella strategi för hållbar urban utveckling (Botkyrka kommun).
 • Levande Lund: en strategi för klimatneutral stadsutveckling (Lunds kommun).
 • Territoriell strategi – Hållbar urban utveckling i Regionalfonden för Örebro och Linköpings kommun (Örebro och Linköpings kommun).
 • Sydosttriangeln – En territoriell strategi för hållbar urban utveckling i sydöstra Sverige 2024 (Region Blekinge, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Karlskrona kommun, Kalmar kommun, Växjö kommun).
 • Strategi för hållbar urban utveckling Eskilstuna kommun (Eskilstuna kommun).
 • För ett livskraftigt Sörmland 2030 (Region Sörmland).
 • Gävleborg en funktionell nätverksregion (Region Gävleborg).

Vad händer nu?

– Dessa tolv aktörer och aktörer de omnämner i strategierna har nu blivit utvalda för att i nästa steg kunna söka pengar. Så nu ska dom ansöka i våra sju utlysningar för att kunna genomföra insatser beskrivna i strategin, säger Jessica Mattisson, tillförordnad programansvarig för Nationella regionalfondsprogrammet på Tillväxtverket.

Jessica Mattisson

"Genom att prioritera och finansiera de bästa strategierna och projekten bidrar Tillväxtverket till en grönare, smartare och mer hållbar framtid för våra städer" säger Jessica Mattisson.

Vad besktiver aktörerna i strategierna?

– De prioriterade strategierna ämnar skapa städer som utvecklas och blir mer jämlika, gröna, produktiva och digitala. De ska minska utsläpp, anpassa städerna till klimatförändringarna, främja digitalisering för företag, myndigheter och invånare samt hitta innovativa lösningar på urbana problem.

– Sammanfattningsvis handlar det om att påskynda omställningen genom att införa och skala upp hållbara lösningar. Det kräver en starkare kapacitet för att utveckla och komma på innovativa lösningar. säger Jessica Mattisson.

Alla nämnda aktörer i strategierna kan ansöka

Under hösten öppnar Tillväxtverket sju nya utlysninga Länk till annan webbplats.r som kommer vara öppna för ansökningar mellan 10 september och 8 oktober. Utlysningarna fokuserar på innovation, digitalisering, att stärka små och medelstora företag, främja energieffektivisering, klimatanpassning, cirkulär ekonomi och hållbar mobilitet. Jessica Mattisson vill uppmuntra till dialog då finansiering kan gå till flera typer av aktörer.

– Samtliga aktörer som omnämns i en prioriterad strategi kan ansöka om stöd för genomförandeprojekt i de utlysningar som Tillväxtverket publicerar, så länge de håller sig till strategin.

Därför pekar Jessica Mattisson också på behovet av samarbete.

– Näringsliv, medborgare, akademi, ideell och offentlig sektor behöver vara med och tillsammans bidra i omställningen. I städer möts en mängd frågor som resulterar i en hög grad av komplexitet och de utvalda strategierna kommer på olika sätt, utifrån sina lokala förutsättningar och utmaningar, att uppnå rättvisa, gröna och produktiva städer.

Redan i gång med finansiering av projekt

Av dom strategier som blev godkända i höstas har Tillväxtverket redan fått in och beviljat finansiering till flera projekt som ska förbättra livskvaliteten och hållbarheten i våra städer.

– Vi finansierar till exempel ett samverkansprojekt mellan Sundsvall, Luleå, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund kommuner som ämnar att ta steg mot en omställning av mobilitetssystemet i städerna. Varje kommun driver ett eget pilotprojekt som rör hållbar mobilitet (förflyttning av människor och gods på sätt som är effektiva, hälsosamma och klimatneutrala). Kommunerna samverkar även för att nå gemensamt lärande, säger Jessica Mattisson.

Hållbar urban utveckling och Nationella regionalfondsprogrammet

 • Åtta procent av Sveriges totala regionalfondsmedel, cirka 67 miljoner euro, är avsatt till hållbar urban utveckling fram till 2028. Insatser ska genomföras inom ramen för geografiskt avgränsade strategier i städer, stadsregioner eller städer i nätverk.
 • Pengarna ska gå till följande tre prioriterade områden: Att stärka innovations- och utvecklingskapaciteten samt lärandet i och mellan städer. Att öka takten i omställningen genom implementering, uppskalning av hållbara lösningar i städer samt hållbar mobilitet.
 • Tillväxtverket samverkar med ett nationellt kunskapsstöd - en myndighetsgemensam plattform som leds av Boverket och där andra myndigheter deltar. Plattformen erbjuder aktörer som får finansiering ett samordnat kunskaps- och processtöd utifrån lokala och regionala förutsättningar.

Kontakt

Jessica Mattisson
Annika Rosing

förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se