Medarbetar- och chefspolicy

Vår medarbetar- och chefspolicy uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.

Vår vision och vårt varumärke

Vi arbetar för ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Vi ser till att företagen i hela landet får så bra förutsättningar som möjligt att bli konkurrenskraftiga. Det innebär att vi arbetar för att öppna dörrar och riva barriärer. Alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som lyhörda, kunniga och handlingskraftiga.

Vår arbetsplats

Tillväxtverket är en kunskapsdriven myndighet med professionella, kompetenta och engagerade medarbetare. Här kan du som medarbetare påverka både din egen och Sveriges framtid. Vi strävar efter att ha en dynamisk arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans över organisatoriska gränser.

Alla är medarbetare, och som medarbetare…

 • arbetar jag professionellt och resultatinriktat med mina uppgifter och har kunden i fokus
 • samverkar jag inom och utom organisationen för att skapa mervärde och uppnå goda resultat
 • är jag lyhörd, kommunicerar tydligt och bemöter andra med respekt
 • visar jag mod och initiativkraft för att förbättra, förenkla och förnya verksamheten
 • tar jag ansvar för min kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov, delar med mig av mina kunskaper samt ger och tar konstruktiv återkoppling
 • gör jag mitt bästa och ser mina och andras misstag som ett lärande
 • bidrar jag till en god arbetsmiljö och positiv gemenskap.

Som chef ska jag även…

 • utifrån myndighetens långsiktiga mål och ett helhetsperspektiv ange riktning, prioritera och utveckla verksamheten samt följa upp resultat
 • tydliggöra medarbetarnas individuella mål och uppgifter utifrån verksamhetsplanen
 • ge medarbetarna ansvar, förtroende och förutsättningar att uppnå goda resultat
 • våga fatta beslut
 • vara tillgänglig, informera, föra en regelbunden dialog, skapa delaktighet och ge återkoppling
 • ange riktning och styrning i kompetensförsörjningen, ta tillvara medarbetarnas kompetens och uppmuntra utveckling
 • främja samarbete över organisatoriska gränser
 • reflektera över mitt ledarskap och min kommunikation samt vara en god förebild
 • vara ett stöd för mina chefskollegor och bidra till ett enhetligt och tydligt ledarskap och en handlingskraftig organisation.

Grundläggande värden för hela statsförvaltningen

 • Demokrati: Vi fullgör våra uppgifter enligt de beslut som har fattats av riksdag och regering.
 • Rättssäkerhet: Vi fattar riktiga beslut utifrån lagar och andra författningar.
 • Effektivitet: Vi levererar avsedda resultat och uppnår kostnadseffektivt de mål som fastställts av regering och riksdag.