Tillsatta jobb

Kungörelse om tillsättning av tjänster och avbrutna rekryteringar. Så överklagar du ett beslut om tillsatt tjänst.

Tillsatta tjänster

Utlyst tjänst: Testare
Namn: Peter Johansson
Tjänstgöringsort: Stockholm
Ärende-ID: Ä 2024-373
Sista dag för överklagande: 2024-04-24

Avbrutna rekryteringar

Här publiceras nyligen avbrutna rekryteringar.

Att överklaga en tillsättning

Beslut om tillsättning av tjänster kommer att meddelas här på webbplatsen samt på den officiella anslagstavlan.

Vill du överklaga ett tillsättningsbeslut skriv till:

Tillväxtverket
HR
Box 4044
102 61 STOCKHOLM

Tala om i brevet vilken befattning du överklagar och ange diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Tillväxtverket måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på Tillväxtverkets anslagstavla och på webbplatsen, annars kan inte överklagandet prövas.

Tillväxtverket sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd (SON).

Avbruten rekrytering

Enligt 21 § andra stycket anställningsförordningen (1994:373) får inte en myndighets beslut om att avbryta ett anställningsförfarande överklagas.

Återlämnande av ansökningshandlingar

Från och med 1 juli 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år.Därefter får de gallras. Om du därefter begär att få tillbaka dina ansökningshandlingar är du välkommen att kontakta oss. Vi återlämnar inte e-postbilagor.