Mot en hållbar och lönsam livsmedelskedja

Genom innovation, nya affärsmodeller, kompetensförsörjning, regelutveckling och inte minst samarbeten, både mellan de olika leden i livsmedelskedjan och mellan myndigheter och livsmedelsaktörer, kan en omställning som också säkrar livskraftiga företag säkerställas.

En man och en kvinna står i ett växthus

Mål

För att nå målen i livsmedelsstrategin - om en framtida hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor - behöver aktörer längs hela kedjan genomföra en ambitiös grön omställning. Samtidigt behövs förutsättningar för att säkerställa att företagen kan genomföra omställningsinsatser med bibehållen eller stärkt lönsamhet.

I projektet Hållbarhet och lönsamhet identifieras områden med stor potential att skapa verkliga förflyttningar i livsmedelssystemet. Arbetet kommer innebära både praktiskt gemensamt arbete och kunskapshöjande insatser.

Bakgrund

Utgångspunkten för livsmedelsstrategin är en hållbar produktion av livsmedel. Stärkt konkurrenskraft och ökad produktion ska gå hand i hand med arbetet att nå miljömålen. Ett jordbruk som kan hävda sig i konkurrensen från omgivande konkurrentländer, och finnas kvar, är en förutsättning för att jordbruket ska kunna bidra i miljöarbetet. För att skapa tillväxt och sysselsättning på ett hållbart sätt krävs väl avvägda åtgärder som beaktar hur miljömålen påverkas. Strategin pekar på att morgondagens produktion måste ha en mer utvecklad hållbarhet i jämförelse med dagens. Forskning och kompetensutveckling kring nya produktionsmetoder, nya växtsorter, hållbara och hälsosamma livsmedel et cetera är av stor vikt för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja.

Inom ramen för samordningsuppdraget kommer kopplingar till andra initiativ aktivt att sökas för att säkra att insatser kan komplettera andra pågående satsningar och ge synergieffekter.

Kontakt

Marie Persson, fornman.efternamn@tillvaxtverket.se