Ett grönare livsmedelssystem genom nytt samarbete

Nu påbörjas ett brett samverkansprojekt för en fossilfri livsmedelsvärdekedja. Ett 30-tal aktörer som representerar hela livsmedelskedjan och ett stort antal myndigheter inleder ett sektoröverskridande samarbete.

Målet är att gemensamt ta fram och testa nya ersättnings-och affärssamverkansmodeller som kan leda till bättre kostnads- och riskdelning mellan aktörer för att snabba på omställningen mot fossilfrihet.

Flera personer står runt ett bord med grönsaker.

Den 8 september träffades alla aktörer för första gången. Det blev tydligt att det finns ett stort intresse för att koppla samman olika insatser för fossilfrihet och fokusera på affärsmöjligheter och att bygga konkurrenskraft genom omställning och affärssamverkan mellan livsmedelsaktörer.

Från dialog till genomförande

Flera behovskartläggningar har gjorts för olika delar av kedjan och idag finns flera branschöverskridande åtaganden kring fossilfrihet. Vad som saknas är forum för att kunna testa och modellera lösningar för genomförande och implementering av åtaganden.

- Nu vill vi sänka trösklar för att genomföra åtgärder och få till mer action på det här området. Vi ges utrymme att testa nya samverkansformer och identifiera vilka förutsättningsskapande åtgärder som krävs och därmed vilken roll myndigheter kan spela i att stötta den fossilfria omställningen, säger Marie Persson, från Tillväxtverkets samordningsuppdrag för livsmedelsstrategin.

I detta projekt koordinerar Tillväxtverket aktörssamverkan genom samordningsuppdraget för livsmedelsstrategin. Mistra Food Futures forskningsprogram och arbetspaket 8 som drivs av RISE är processledningspartner i genomförandet. Arbetet beräknas pågå fram till september 2024.

- Tack vare det mission-orienterade arbetssättet blir det möjligt att samla viktiga perspektiv, kompetenser och erfarenheter för framdrift mot en gemensamt meningsfull målsättning. När vi jobbar tillsammans på detta sätt skapas den idé-höjd, energi och det mod som behövs för att tänka stort, driva förändring, överbrygga hinder, inspirera och fortsätta framåt, säger Malin Misaghi från Tjänster och samverkan på Tillväxtverket.

Aktörer involverade i arbetet:

Näringslivsaktörer: LRF, Livsmedelsföretagen, Lantmännen, Axfood, Arla Foods, Orkla Foods, Coop, HK Scan, Sweden Food Arena

Akademi: Forskningsprogrammet Mistra Food Futures, SLU

Myndigheter: Tillväxtverket, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Vinnova, Formas,

Övriga: Fossilfritt Sverige och WWF - Hållbar livsmedelskedja

Kontakt

Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se