8. Koppla kompetens till affärsnytta

Små och medelstora företag saknar ofta effektiva processer inom HR och har svårt att rekrytera lämplig arbetskraft och att planera för kompetensutveckling.

Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet (2017) visar att 28 procent av företagen anser att bristande tillgång till lämplig arbetskraft är det största hindret för företagets utveckling och tillväxt.

Kompetensförsörjning är en central del i företagens affärsutveckling

  • Många företag saknar resurser för att öka sina kunskaper om strategiskt kompetensförsörjningsarbete.
  • Fler företag kan ha nytta av att engagera sig i lokala och regionala nätverk.

Idéer till förändring

  • Arbeta för att stötta processer som engagerar industrin lokalt och regionalt för att arbetet med kompetensförsörjning ska bli effektivare.
  • Säkerställ att det finns affärsutvecklingsprogram till små företag som vill stärka sin affär genom strategiskt arbete med kompetensförsörjning.

Varför är det viktigt?

Företagens långsiktiga behov av kompetens behöver tydligt kopplas till affärsnytta. Fler små och medelstora företag behöver börja arbeta systematiskt och strategiskt med sin kompetensförsörjning som en bärande del i affärsutvecklingen.

Med rätt medarbetare och deras kompetens kan företaget bättre uppfylla sina kunders förväntningar och därmed stärka sitt varumärke. Med fokus på personalarbetet kan företag också stärka sin position på arbetsmarknaden och på så sätt utveckla, behålla och attrahera viktig personal med rätt kompetens. Dessa två perspektiv genererar positiva värden genom en ömsesidig växelverkan i företaget.

Företagen behöver ta ett större ansvar för att locka unga till arbete inom industrin och engagera sig i olika nätverk som synliggör industrins kompetensbehov på kort och lång sikt.

Det finns därför behov av affärsutvecklingsprogram och coachningsinsatser som bidrar till ökade insikter hos företagens ledning om betydelsen av ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning.

Tips

  • Ett sätt att stärka kopplingen mellan kompetensförsörjning och affärsnytta är att stötta små och medelstora företags förmåga att attrahera, rekrytera och behålla kompetent arbetskraft. IUC Norr driver projektet Kompetensresan.