Så ökar du industriföretags konkurrenskraft

Under vårt arbete med uppdraget Smart industri byggde vi upp kunskaper om vad som behövs för att stärka utvecklingen hos små och medelstora industriföretag. Ta del av våra åtta insikter och våra idéer till förändring.

1. Samverka mellan regioner

Samverkan inom och mellan regioner behövs. Det är viktigt att regionerna stärker främjandesystemet och koordinerar insatser på regional nivå.

Satsa på att stärka samverkan inom och mellan regioner

2. Lyft Sverige som produktions­land

Sverige är på många sätt ett bra produktionsland och coronakrisen leder troligen till att företag ser över sina globala försörjningskedjor.

Förutsättningar är goda för ökad tillverkning i Sverige

3. Balansera skalbarhet och flexibilitet

Idag finns det ett stort antal metoder och verktyg som stärker företagens förändringsförmåga och handlingskraft att ta nästa steg i sin utveckling. ​

Tillsammans kan vi öka nyttan för företagen

4. Stärk industrins främjare

Aktörer som främjar företagens utveckling organiserar och genomför sina erbjudanden till företagen med olika resurser, kvalitet och därmed även med varierande resultat.

Det behövs fortsatta insatser till små och medelstora företag

5. Använd det goda exemplets kraft

Goda exempel med företag som kommit en bit på väg i sitt utvecklingsarbete och som visar på konkret affärsnytta inspirerar och skapar intresse hos andra företag.

Det viktiga är att sätta igång. Goda exempel

6. Stärk företagens omställningsförmåga

Små företag som använder ny teknik, nya lösningar och arbetssätt kännetecknas av ett öppet förhållningssätt och medvetna strategier hos ledningen i företagen.

Många företag saknar resurser för att jobba med sin omställning

7. Nyttja erfarenheter för att nå företagen

Det kan vara en utmaning att få små och medelstora industriföretag att delta i olika utvecklingsinsatser. Här finns tips på framgångsrika sätt att nå företagen.

Ta kontakt med företag i ett tidigt skede

8. Koppla kompetens till affärsnytta

Företag behöver mer systematiskt och strategiskt arbeta med sin kompetensförsörjning som en bärande del i affärsutvecklingen.

Kompetensförsörjning är en central del i företagens affärsutveckling

Om guiden

Tillväxtverket har sedan 2016 arbetat med en rad uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Guiden är framtagen inom uppdragen.