1. Samverka mellan regioner

Satsningarna inom Smart industri har bidragit till en ökad insikt hos de regionalt utvecklingsansvariga om industrins betydelse för regionens framtid. Det är en förutsättning för att regionerna framöver ska inkludera industrin i sina prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet på ett tydligt sätt.

Satsa på att stärka samverkan inom och mellan regioner

  • Skapa helhet och riktning så att insatser kompletterar varandra
  • Bygg upp gemensamma synsätt och dela kunskap till nytta för företagen
  • Långsiktighet och tillit är en förutsättning för framgång i samarbetet

Idéer till förändring

Se över möjligheten att premiera samskapande och gemensamma problemlösningar i projektbeslut, uppdragsfördelning och målformuleringar.

Varför är det viktigt?

Samverkan inom och mellan regioner behöver utvecklas vidare. Det är viktigt att regionerna stärker främjandesystemet och koordinerar insatser på regional nivå. Det är avgörande för att säkerställa stabilitet och varaktighet i det ekosystem som ska främja industrins utveckling, men är även en förutsättning för samverkan mellan regioner i de regionala stödsystemen.

Det regionala stödsystemet består av många olika aktörer och huvudmän, med olika målgrupper och resurser. Företagen upplever därför ofta stödsystemet som komplext och splittrat. Här har den regionala nivån en viktig roll för bättre koordinering. Inte minst regionala samverkansplattformar och klustermiljöer är av stor betydelse för industrins utveckling.

Goda exempel - långsiktigt och tydligt regionalt ledarskap

För att fördjupa kunskapen om industrins förnyelse och strukturomvandlingen ur ett regionalt perspektiv, deltar Norra Mellansverige i en pilotsatsning kring industriell omvandling som leds av EU-kommissionen. Satsningen har resulterat i att de tre regionerna identifierat fem gemensamma mål som ska omsättas i en gemensam strategi för en hållbar och konkurrenskraftig industriell omvandling.