5. Använd det goda exemplets kraft

För att lyckas nå företagen och skapa intresse hos dem för att delta i utvecklingsinsatser krävs långsiktighet och uthållighet i kommunikationen.

Det är också viktigt att använda sig av sammanhang, nätverk och aktörer, där det redan finns upparbetade relationer mellan företag i målgruppen och aktörer som har företagens förtroende.

Det viktiga är att sätta igång. Goda exempel

  • skapar igenkänning – lyft fram förebilder från lokala företag som andra företag kan inspireras av.​
  • väcker nyfikenhet – goda exempel tydliggör att man inte behöver vara expert för att komma igång med ett digitaliseringsarbete.
  • visar att man kan börja i det lilla och lära genom att göra

Idéer till förändring

  • Planera för att avsätta resurser för strategisk kommunikation kring goda exempel på företag – låt dessa företag inspirera andra företag att sätta igång ett utvecklingsarbete.

Varför är det viktigt?

Goda exempel på företag som kommit en bit på väg i sitt utvecklingsarbete och som visar på konkret affärsnytta skapar intresse och igenkänning hos andra företag. Det är därför både angeläget och efterfrågat att fortsätta synliggöra goda exempel. Tillväxtverket väljer ofta att lyfta fram exempel som mindre företag kan identifiera sig med.

För att inspirera till förnyelse, utveckling och tydliggöra fördelarna med digitalisering, är det viktigt att företagen känner igen sig och att budskapet går att ta till sig. Det går att göra till exempel genom att visa på olika utmaningar och dess olika lösningar.

Det handlar om att skapa igenkänning genom att lyfta fram berättelser och förebilder från lokala företag som företag kan relatera till och inspireras av. Det är också viktigt att börja enkelt. Vi vet att all förändring börjar med nyfikenhet och insikt. Olika goda exempel tydliggör att man inte behöver vara expert för att komma igång. Det viktigaste är att man sätter igång – att börja i det lilla och lära genom att göra.