7. Nyttja erfarenheter för att nå företagen

Att få industriföretag att delta i olika utvecklingsinsatser är en utmaning som många underskattar. Vi har samlat tips på framgångsrika sätt att få med företag. Dessa behöver alla vi i främjandesystemet ta med oss i arbetet framåt.

Vi har de senaste åren arbetat tillsammans med företagsfrämjande aktörer för att skaffa oss kunskap om företagens behov och hur vi når ut till företag med budskapet om digitaliseringens möjligheter och andra viktiga utvecklingsområden.

Idéer till förändring

  • Sträva efter att skapa strukturer som främjar samarbete kring att engagera företag och dela kunskap – det viktiga är att företagen erbjuds rätt möjligheter till utveckling utifrån sina behov.

Varför är det viktigt?

Att dela kunskap och lärdomar gynnar alla. Nedan finner du några av våra lärdomar och framgångsfaktorer om hur vi når företagen

Ta kontakt med företag i ett tidigt skede

Sätt igång med att kontakta företag som kan vara intresserade av att delta i projektet så fort som möjligt. Kanske till och med innan projektets formella startdatum. Spendera inte för mycket tid på att ta fram informationsmaterial som broschyrer och annat, utan prioritera att träffa företagen för att få en bild av företagens behov. Det tar även tid att bygga upp legitimitet och förtroende hos företagen. ​

Möt företagen personligen och anpassa erbjudandet efter deras behov

Möt företaget personligen och anpassa erbjudandet efter deras behov och förutsättningar. Att besöka företagen och att möta dem personligen är av stor vikt för att bättre kunna anpassa stödet utifrån företagens behov. Företagen måste också uppfatta erbjudandena som affärskritiskt avgörande. Det är viktigt att förstå var i ”resan” företaget befinner sig för att kunna erbjuda företaget rätt insatser.

Dialog med företagsledningen

Ofta behövs en dialog med företagsledningen för att skapa möjligheter till reflektion över företagets arbete med digitalisering och kompetensförsörjning. Små företag saknar till exempel ofta resurser i form av både kompetens, tid och pengar för att kunna ta sig an kompetens­försörjning i verksamheten på en strategisk nivå. Det finns bara tid och resurser till att ta emot erbjudanden med konkreta insatser som upplevs som relevanta för företagets affär och verksamhet. Erbjudanden måste därför anpassas efter företagens behov och prioriteringar.

Ha fokus på det inledande samtalet

Se till att ha viss flexibilitet i insatserna som erbjuds företagen. Fokusera på det inledande samtalet och lägg tid på att förstå företagens behov. Flexibilitet kan bidra till att sänka trösklarna för företagen att delta, till exempel genom att starta upp aktiviteter med företag individuellt och när de har möjlighet. En viktig del är att tillsammans med företaget genomföra en gedigen behovsanalys utifrån företagets behov, förutsättningar och utmaningar så att det finns en plan för förändringsarbetet.

Kommunicera nyttan med digitalisering genom goda lokala exempel

Använd inspirerande goda exempel från lokala företag för att kommunicera nyttan med digitalisering. Det konkretiserar och tydliggör vad företagen kan få ut av att delta i en insats. På så sätt har många företagsledare haft lättare att ta budskapet till sig och sätta det i ett sammanhang.

Främjandeorganisationer måste ha en stark legitimitet hos företagen

Aktörer inom främjandesystemet behöver ha goda, upparbetade relationer med företagen. En viktig lärdom är att det tar mycket tid och är svårt att bygga upp ett förtroendekapital om det inte redan finns på plats. Säkerställ därför att aktörerna och de individer som representerar organisationerna har en stark legitimitet hos målgruppen. De behöver avsätta tid och använda sig av rätt verktyg för att bygga upp ett förtroende med företagets ledning. Därför är det mer effektivt att aktörer med etablerade relationer kontaktar företagen för att ”öppna dörren” och hänvisa vidare snarare än att nya strukturer eller aktörer byggs upp i systemet.

Strategisk och sammanhållen kommunikation

Strategisk och sammanhållen kommunikation som tydliggör och förenklar förståelsen för det samlade erbjudandet till företag är angeläget. Företagen behöver enkelt kunna ta ställning till och förstå vad som är relevant för dem, utifrån deras behov och utmaningar. Varje aktör i företagsfrämjandet behöver därför avsätta resurser för kommunikation.

Förklara vad digitalisering är

Digitalisering är för många ett fluffigt och otydligt begrepp. Det måste därför förtydligas och anpassas i kommunikationen efter målgruppens behov och förutsättningar så att det blir konkret och tydligt.