Så har EU:s regionalfond investerat för forskning och innovation 2014-2020

Forskning och innovation är avgörande för ett samhälle i förändring. Men för att lyckas krävs nytänkande och gemensamma insatser. Med hjälp av finansiering från EU:s regionalfond har kommuner, regioner och företag i Sverige kunnat genomföra många värdefulla projekt inom områdena miljö och klimat, digitalisering samt forskning och innovation.

Den här artikeln ingår i en artikelserie om resultat av EU:s regionalfond från 2014-2020.

Bild på en trappa i en stor lokal

Foto: Tina Strafén

Under programperioden 2014–2020 har över 1 000 projekt genomförts och åtta miljarder kronor har investerats. En stor del av projekten har genomförts inom forskning och innovation som har bidragit till viktiga strukturförändringar och värdefulla insatser. Så, vad har EU:s finansiering bidragit till?

Direkt nytta för människors liv

På Mittuniversitetets nya risk- och krislaboratorium i Östersund kan man nu simulera stora folksamlingar, bränder och trafikolyckor för att testa och förstå hur människor reagerar i en panikartad situation. Detta används för forskning och metodutveckling så att vi bättre kan hantera, samverka, leda och kommunicera de komplexa kriser som uppstår i samhället idag.

I Jämtland och Västernorrland har 44 företag samarbetat i projektet SMART, där forskare och doktorander på Mittuniversitetet har utvecklat prototyper på intelligenta, trådlösa system. Ett exempel är en permobil med sensorlösningar i dynan – som mäter tryck från personen som sitter i den och som anpassar sig för att undvika sittsår. Genom projektet kan företag få ökad kunskap om smarta system och bättre kunna dra nytta av dem.

Rätt kompetens på nya sätt

I Jönköping lär sig nyanlända personer svenska genom att lära äldre att hantera datorer. Detta har gjorts inom projektet SIRUSocial Innovation för regional utveckling, som har tagit vara på hela samhällets innovationskraft för att lösa de utmaningar vi står inför. Jönköping University har arbetat tvärsektoriellt med med Coompanion i Jönköpings län, för att sprida kunskap, hitta kreativa lösningar och öka kompetensen inom sociala innovationer.

I Skåne och Blekinge saknade företagen kompetens. Där har Högskolan i Kristianstads projekt Framtidens entreprenöriella arbetskraft i Skåne tagit vara på studenters idéer för att skapa fler produkter och tjänster i näringslivet. Tillsammans kan de bidra med hållbara modeller för utveckling, och på köpet har också relationen mellan näringsliv och akademi stärkts.

Starkare stålindustri och life science

Inom stålindustrin blir konkurrensen allt hårdare, när tillverkare i Kina och Japan närmar sig svensk kvalitetsnivå. Men med finansiering från Regionalfonden har Jernkontoret kunnat utveckla en så kallad impinging-teknik som gör det möjligt att kyla stål på ett effektivt och miljömässigt sätt. På så sätt har de kunnat hjälpa Bergslagen att profilera sig som en framgångsrik region inom stål- och verkstadsindustrin.

I Stockholmsregionen såg man att internationella investeringar i svenska life science-bolag sjönk. Stockholm Business Region Development AB lät två masterstudenter intervjua 20 läkemedelsföretag runt om i världen för att ta reda på varför. Det ledde till projektet Metodik för ökad konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning i SME som ska öka antalet investeringar i Stockholmregionens life science-bolag, bland annat genom att bättre presenterar regionens mest intressanta bolag för investerare.
Det här är bara ett axplock av alla de projekt som genomförts och vad de resulterat i – ett litet nedslag i en stor omvandling. Tillsammans kan vi höja levnadsstandarden och minska skillnaderna i Sveriges regioner.

Om Regionalfonden

EU:s regionalfond ska bidra till att det finns samma förutsättningar att leva i alla Sveriges regioner. Regionalfonden ska stärka regionernas konkurrenskraft och bidra till hållbar tillväxt.