Framtidens entreprenörer skapar nya produkter och tjänster

Företagen saknar kompetens som studenterna kan bidra med. Studenterna får i sin tur ny erfarenhet och entreprenöriella förmågor. Tillsammans tar de fram hållbara modeller för utveckling. EU-projektet Framtidens entreprenöriella arbetskraft i Skåne tar tillvara på studenters idéer för att skapa fler produkter och tjänster i näringslivet.

Kvinna står framför whiteboard där det står "Imagine".

EU-projektet Framtidens entreprenöriella arbetskraft startade 2020 och ska avslutas 2023.

En grupp med studenter jobbar.

Studenternas idéer är själva kärnan i projektet.

Projektet ska stärka små och medelstora företags verksamhetsutveckling och samtidigt studenternas entreprenöriella förmågor. Dels genom innovationsutbildning tillsammans med studenter (tvådagarskonceptet Imagine*) och dels genom att studentkonsulterna deltar i skarpa utvecklingsprojekt hos företagen (Kristianstad Akademi). Företagen utvecklar därför sina innovativa förmågor tillsammans med studenterna samtidigt som de tillgodogör kompetensförsörjning genom studentkonsultverksamheten.

Projektet, som startade under hösten 2020, har hittills skapat betydelsefulla värden för aktörer som näringsliv, studenter, akademi och Kristianstad kommun. Till exempel har relationer skapats och stärkts mellan projektaktörerna Högskolan Kristianstad, Malmö Universitet, Krinova, och Drivhuset, och även mellan högskolan Kristianstad och Kristianstad kommun, vilket har bidragit till goda förutsättningar för samverkan. Att det finns en person från kommunen med en aktiv roll i projektet ses som en framgångsfaktor för projektet. En annan framgångsfaktor är det väl fungerande samarbetet, engagemanget och kommunikationen inom projektet. Det skapar goda förutsättningar för att driva och utveckla projektet.

- Vi kan, såhär i mitten av projektet, se att intresset för samverkan mellan akademi och små och medelstora bolag har ökat drastiskt. Med studenterna som brobyggare öppnas vägar till ny samverkan. Intresset växer såväl externt i regionen som internt inom akademin. Det är väldigt inspirerande att driva projekt som genererar så mycket positiv respons från alla håll. Företagen saknar viss kompetens som studenterna kan bidra med. Tillsammans innoverar de fram hållbara modeller för utveckling, säger Mats Åhlander, projektledare.

Men trots projektets fina framgångar har det funnits utmaningar längs vägen. Bland annat har projektet arbetat aktivt med att få större deltagande från företag i konceptet Imagine. Pandemin har satt sina begränsningar för att mötas fysiskt, men projektet har aktivt arbetat med kommunikation och spridning digitalt och det har gett resultat. Ett resultat av pandemin har varit att digitala kurser, i kombination med fysiska möten, har kommit för att stanna.

I dag är det cirka 200 företag och flera tusen studenter som interagerar med projektet. Projektets aktiviteter har väckt intresse både på lokal, regional och nationell nivå och de ser själva även flera spin off-effekter. Till exempel examensarbeten och projektarbeten på företag, flera verksamhetsförlagda utbildningsplatser, nya möjligheter till forskningsprojekt och nya anställningar för studenterna hos de involverade företagen.

Och det är inte bara studenter och företag som har fått ökat intresse för utbildningarna, eller ökad tillit till att de kan utvecklas tillsammans med större möjlighet till kompetensförsörjning. Även kommuner och andra intressenter ser ett ökat intresse för regionen genom projektet.

Projektet avslutas under våren 2023 men redan nu har de goda resultaten skapat planer för en fortsättning där aktiviteter kan integreras i den ordinarie verksamheten och vara en inspiration till andra högskolor, universitet och företag.

Vad är framgångsfaktorn för Framtiden entreprenöriella arbetskraft?

- Det beror på de olika samverkansaktörernas helhjärtade engagemang! Tillsammans skapade vi från start en tydlig projektplan där alla var delaktiga i att beskriva målbilden. Vi var noga med att samla alla aktörers förväntningar och har hela tiden arbetat med en transparens i projektets framfart. Alla är lika viktiga och allas värde lyfts fortlöpande. Vi har en tydlighet i projektets centrala kommunikationsflöden och vi har odlat en feedbackkultur som främjar ständig utveckling i samarbete med varandra. Projektteamet består av olika personligheter där vi drar nytta av varandras kompetens. Vi diskuterar redan hur vi skall utveckla vår samverkan ytterligare och på resan har nya organisationer anslutit till dessa diskussioner, säger Mats Åhlander.

* Tvådagarskonceptet Imagine (ToY Imagine från början) har utvecklats med inspiration från Stanford University och bygger på "design thinking process". Konceptet ger studenterna entreprenöriella förmågor och generar nya affärsidéer.

Fakta om projektet

Namn: Framtidens entreprenöriella arbetskraft
Programområde:
Skåne-Blekinge
Projekttid: 2020-09-01- 2023-04-30
Stödmottagare: Högskolan i Kristianstad
Beviljat stöd från EU:s regionala utvecklingsfond (SEK): 4 577 253