Utmaningar och möjligheter för besöksnäringens kompetensförsörjning

Besöksnäringenär en personalintensiv näring och viktig jobbskapare. Den erbjuder arbetstillfällen i ett stort antal delbranscher, för personer med olika kompetenser och utbildningsnivåer.

Sweco har fått i uppdrag att beskriva förutsättningarna och ge förslag med syfte att nå en förbättrad kompetensförsörjning i besöksnäringen. Arbetet är en del av Tillväxtverkets regeringsuppdrag som syftar till att bidra till en hållbar besöksnäring.

Sammanfattning

I studien har en grundläggande kartläggning av problemen med kompetensförsörjningen i besöksnäringen gjorts, med företagens behovsbild som utgångspunkt. Den baseras på en bredd av skriftliga källor samt på genomförda intervjuer med aktörer kopplade till besöksnäringens branschorganisationer, regionala främjarorganisationer, universitet och besöksnäringsföretag.

Några viktiga slutsatser:

  • Problemen med kompetensförsörjning lyfts fram som ett stort hinder för tillväxt och ökad konkurrenskraft.
  • En av besöksnäringens största utmaningar är den bristande attraktiviteten i många slags jobb inom näringen. Till exempel problem kopplade till branschens attraktivitet och villkor ur ett medarbetarperspektiv, så som obekväma arbetstider, stress, deltidsanställningaroch säsongsarbete.
  • Bristande matchning är ett problem som präglar svensk arbetsmarknad generellt, även besöksnäringen. Många som påbörjar en utbildning inom hotell och restaurang väljer att ta anställning i andra branscher.