Matchningen mellan utbildning och sysselsättning inom besöksnäringen

I rapporten presenteras matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft inom besöksnäringen.

Sweco har av Tillväxtverket fått i uppdrag att beskriva förutsättningarna och ge förslag med syfte att nå en förbättrad kompetensförsörjning i besöksnäringen. Arbetet är en del av Tillväxtverkets regeringsuppdrag som syftar till att bidra till en hållbar besöksnäring.

Sammanfattning

Matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft inom besöksnäringen har analyserats och de huvudsakliga slutsatserna är:

  • Få av de som utbildas inom besöksnäring väljer att jobba i branschen.
  • Matchningen försämras över tid efter avslutad utbildning.
  • Få kommer i arbete efter en Arbetsmarknadsutbildning.
  • Näringen är endast i liten utsträckning beroende av utbildningssystemet
    för sin kompetensförsörjning.
  • Belägg saknas för att matchningsproblematiken grundas i låga löner.
  • Kvinnor lämnar branschen i högre utsträckning än män.