Besöksnäringens kompetensförsörjning i Sverige, Danmark, Norge och Finland

I rapporten presenteras likheter och skillnader när det gäller kompetensförsörjningen till besöksnäringen i de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Syftet med att belysa dessa aspekter är att skapa en förståelse för om det finns avgörande skillnader mellan länderna som kan ha betydelse för vilka nya arbetssätt och goda exempel som kan hämtas från andra nordiska länder.

Sweco har av Tillväxtverket fått i uppdrag att beskriva och ge förslag på förbättring av besöksnäringens kompetensförsörjning. Arbetet är en del av Tillväxtverkets regeringsuppdrag som syftar till att bidra till en hållbar besöksnäring.

Sammanfattning

I samtliga nordiska länder finns stora kompetensförsörjningsbehov men lönerna är låga i jämförelse med andra branscher. Det finns en hög andel unga, utrikesfödda och lågutbildade i branschen, som ses som attraktiv främst bland yngre personer. I samtliga länder ser problematiken likande ut när det gäller att locka yngre att läsa yrkesutbildningar inom besöksnäring även om utbildningsvägarna kan se lite olika ut i de olika länderna.

Ett jämförande perspektiv på kompetensförsörjning till besöksnäringen i Sverige, Danmark, Norge och Finland

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0438
ISBN:
978-91-89730-24-3
Årtal:
2023