Varför byter anställda inom hotell-och restaurang bransch?

Hotell- och restaurangbranschen står för en stor andel av den svenska besöksnäringen och sysselsätter allt fler. Trots att restaurangbranschen har en stor betydelse för sysselsättningen och för besöksnäringen är det en av de branscher som är hårdast drabbad av en hög personalomsättning och i ständig brist på personal.

Sweco har av Tillväxtverket fått i uppdrag att beskriva förutsättningarna och ge förslag med syfte att nå en förbättrad kompetensförsörjning i besöksnäringen. Arbetet är en del av Tillväxtverkets regeringsuppdrag som syftar till att bidra till en hållbar besöksnäring.

Sammanfattning

Motiven till att individerna valt att lämna branschen grundar sig i en stressig
arbetsmiljö samt ett fysiskt krävande arbete som beskrivs som ohållbart i ett
långsiktigt karriärperspektiv. Arbetstiderna beskrivs vara svåra att förena med
familj och ett par lyfter även otrygga anställningar och dåliga arbetsförhållanden
som bidragande faktorer. Löneutvecklingen i branschen upplevs heller inte
spegla erhållen kunskap och kompetens.

Det finns ingen enskild faktor som skulle få respondenterna att stanna kvar i
branschen. Däremot förs ett resonemang om hur man kan förbättra olika delar i
arbetsmiljön samt matchningen mellan utbildning och bransch:

 • Lyft ambassadörer från branschen för att höja branschens status och
  attrahera relevant arbetskraft.
 • Anställ fler för att skapa förutsättningar för bekväma arbetstider.
 • Arbetsgivare bör vara tydligare med vilken typ av tjänst som erbjuds om
  det gäller deltid- eller heltidsanställning.
 • Involvera branschrepresentanter mer i utformning av utbildningar samt
  integrera inledande praktik i dessa.
 • Tydliggör karriärvägar och säkerställ att lönekurvan ökar med
  erfarenhet.
 • Erbjud mer kompetensutvecklande insatser för medarbetare och
  säkerställ att den fysiska miljön skapar möjlighet till återhämtning.