Tillväxtverkets yttranden på betänkandena "En ny beredskapssektor” och ”En ny förvaltning av EU-medel”

Tillväxtverkets logotyp

Tillväxtverkets yttrande på betänkandena ”En ny beredskapssektor” (SOU 2024:19) och ”En ny förvaltning av EU-medel” (SOU 2024:22) har beslutats av generaldirektör Elisabeth Backteman. Remissvaren har skickats till Finansdepartementet samt Klimat- och näringslivsdepartementet.

Båda betänkandena adresserar viktiga frågor för statsförvaltningen och för Tillväxtverket och bör sättas i ett större sammanhang då vi ser att de kan få stor påverkan på vår verksamhet, säger generaldirektör Elisabeth Backteman i en kommentar.

- Vi ser positivt på och tillstyrker förslaget om att bli en sektorsansvarig beredskapsmyndighet. Vi delar utredningens bedömning att Tillväxtverket, i linje med ansvarsprincipen, ska ha ansvar för industri och handel både vid kris, höjd beredskap och ytterst krig.

Elisabeth Backteman

Elisabeth Backteman

Vi instämmer i att det borde finnas effektivitetsvinster genom att tillföra Tillväxtverket uppgiften, jämfört med att skapa en ny myndighet. Tillväxtverket bygger kunskap om det som sker på lokal och regional nivå bland annat via nätverk och samverkan med olika aktörer. Tillväxtverkets regionala närvaro och strukturer för samverkan ger goda förutsättningar för dialog och samverkan med berörda företag runtom i landet.

Även utredningen om EU-medel har många förslag med potential som är intressanta i närtid och även i ett längre tidsperspektiv.

- Under rådande förutsättningar avstyrker dock Tillväxtverket förslaget om en sammanslagning av Tillväxtverket och ESF-rådet till en förvaltande myndighet. Vi bedömer att ett övertagande av förvaltningsansvaret för Europeiska Socialfonden+ och en sammanslagning med ESF-rådet är en stor förändring. Sett ur ett längre tidsperspektiv finns det flera fördelar och synergieffekter vad gäller hanteringen av stödmedel för fonderna inom den europeiska sammanhållningspolitiken. Detta gäller inte minst arbetet med att stärka näringslivets kompetensförsörjning, avslutar Elisabeth Backteman.