Tillväxtverket har stärkt regionernas arbete med integrerade hållbarhetsperspektiv

Genom regeringsuppdraget Vägar till hållbar regional utveckling har Tillväxtverket arbetat med att stärka regionerna i deras hållbarhetsarbete. Den nysläppta rapporten Regionerna utvecklar Sverige visar att detta arbete gett avtryck och att regionerna jobbar vidare med att implementera resultaten.

Social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling är centrala delar för att skapa utvecklingskraft i alla delar av landet och för att stärka lokal och regional konkurrenskraft. Detta var fokus i Tillväxtverkets uppdrag Vägar till hållbar regional utveckling.

Syftet har varit att stärka regionernas kapacitet i att integrera hållbarhetsperspektiv i det regionala utvecklingsarbetet. Den nysläppta rapporten Regionerna utvecklar Sverige bekräftar att detta arbete har gett resultat, och att det framförallt handlar om:

  • Nya eller omarbetade styrdokument och riktlinjer. Inte minst vad det gäller hållbar finansiering.
  • Nya sätt att organisera och genomföra det regionala utvecklingsarbetet.

Även om regionerna har kommit olika långt i arbetet med att integrera hållbarhet i det ordinarie utvecklingsarbetet, ser vi i rapporten att regionerna fortsätter att implementera och utveckla resultaten från uppdraget.

Strategi och styrning för hållbar finansiering

Regionernas strävan att uppnå en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling präglar deras hantering av statliga medel som de kan använda för att medfinansiera olika utvecklingsprojekt.

Dels genom att hållbarhetsdimensionerna finns med i regionernas styrdokument och därmed vägs in vid beslut. Dels genom olika arbetsmetoder och verktyg – som finns både för de som söker stöd och de interna processerna.

Exempelvis har Region Västerbotten genomfört ett arbete för att tydligare styra finansieringen av projekt- och företagsstöd mot hållbarhet.

För att främja den nya inriktningen har regionen även genomfört olika stödinsatser både internt och externt. Exempelvis har de utbildat handläggare och erbjuder stödmaterial för sökande aktörer.

Stärk kapaciteten för omställning

Hållbarhetsdimensionerna finns alltså med i regionernas styrdokument och regionerna utvecklar nya arbetssätt för att möta samhällsutmaningarna. Uppdraget har möjliggjort en omfattande regional experimentverkstad med fokus på att utveckla arbetssätt och metoder. Det har bidragit till att regionerna arbetar mer utmaningsdrivet och utforskande – såväl internt som externt.

Kapacitet för att driva lokalt och regionalt utvecklingsarbete är en grundläggande förutsättning för att kunna genomföra den regionala utvecklingspolitiken på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Tillväxtverket menar därför att det finns ett fortsatt behov av att stärka kapaciteten för omställning i linje med den regionala utvecklingspolitikens mål. Detta skulle kunna göras genom ett uppdrag till Tillväxtverket som fokuserar på regional implementering av framgångsrika, evidensbaserade arbetssätt samt metoder för hållbar regional utveckling.

Läs hela rapporten