Satsning på kommuner - bredd av insatser ger hävstångseffekt

För att kommuner ska kunna möta sina lokala utmaningar krävs ofta anpassade insatser och aktiviteter. Att en kommun står inför socioekonomiska utmaningar gör dessutom problemen mer komplexa. Därför görs nu en bredd av lokala insatser inom det uppdrag Tillväxtverket driver.

Personer sitter i utbildningsmiljö

Tillväxtverket har sedan 2018 arbetat med regeringens uppdrag att hantera statsbidrag till 30 kommuner med socioekonomiska utmaningar. Genom ett riktat statsbidrag syftar satsningen till att stärka social och ekonomisk utveckling och bidra till en ökad kapacitet och lärande i de berörda kommunerna.

Fokus ligger främst på sociala investeringar riktade till målgruppen barn och unga samt insatser kopplade till arbetsmarknad och sysselsättning. Men det finns även exempel på aktiviteter som handlar om platsutveckling, demokrati och digitalisering. Och även om satsningen är långsiktig har vissa kommuner kunnat se resultat av tidiga insatser.

Social hållbarhet och kompetensförsörjning är nyckelområden

Social hållbarhet har prioriterats i flertalet kommuner, med förebyggande arbete som centralt tema. Det satsas bland annat på sociala insatser, såsom aktiviteter för barn och unga och ett ökat antal vuxna i skolmiljöerna.

Ett annat prioriterat område har varit kompetensförsörjning. Där kommuner har drivit studiemotiverande insatser kopplat till utbildningsplatser mot bristyrken. Bland annat genom distansstudier och studieplaner anpassade efter individers förutsättningar och arbetsmarknadens behov.

Lokalanpassning ger resultat

Några kommuner har arbetat med aktiviteter för en lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Det har resulterat i lägre andel medborgare som uppbär ekonomiskt bistånd samt en ökad organisatorisk förmåga att samordna olika insatser internt i kommunen och samverkan mellan förvaltningar.

En kommun redogör att de fått goda resultat av tidiga insatser när det gäller föräldraskap. Färre barn som behöver placeras vilket leder även till lägre kostnader. Ett annat resultat som flera kommuner beskriver är arbetet med ”Fritidsbanken-/ Sportotek”, som bidragit till en mer meningsfull fritid och ökat deltagande i samhället.

Styrning, rapportering och utvärdering

Styrningen i det här uppdraget är kopplat till en förordning. Kommunerna rapporterar årligen till oss dels skriftlig återrapportering, dels ekonomisk uppföljning. Myndigheten har fått även uppdraget att årligen följa upp vad kommunerna gjort. Det levererar vi i form av en delrapport till regeringen. En slutredovisning sker 2028. Vi ska också utvärdera satsningen och formen för utvärderingen ska utarbetas i dialog med Regeringskansliet.

Kontakt

Serena Bonato
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Sandra Droguett Biörklund
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se