Samordning viktigt för mer hållbart turistresande

Det behövs mer kunskap om hur turister reser i Sverige för att kunna utveckla det svenska transportsystemet. Utvecklingen behöver också ske utifrån ett helhetsperspektiv, där alla aktörer samverkar för att säkerställa en hållbar systemutveckling.

Två personer står på en perrrong
Marie Gyllenberg

Marie Gyllenberg

Kunskapen om hur det befintliga transportsystemet för turism ser ut är idag begränsad. Det saknas kunskap om nödvändiga förutsättningar och vilka behov som behöver uppfyllas för att systemet ska främja ett mer hållbart turistresande. Tillväxtverket och Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring gav därför Ramboll i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning och framåtblick av transportsystemet för turism.

Med rapporten får vi ökad kunskap och samsyn som kan ligga till grund för insatser framåt. Tillsammans med myndighetsgruppen analyseras nu rekommendationerna och vi tar fram förslag på åtgärder, säger Marie Gyllenberg, koordinator för turism och besöksnäring på Tillväxtverket.

Tillgänglighet, pris och tid avgörande

Turister väljer ofta resmål som är enkla att ta sig till. Priset och tiden det tar att resa från en plats till en annan är avgörande för valet av transportmedel. Ramboll rekommenderar därför transportoperatörer att se över möjligheten att öka samarbetet med varandra inom området.

– Som besökare ska det vara lätt att resa hållbart, tyvärr är det svårt för den medvetna resenären att välja hållbara sätt att resa. Vi vet att tillgänglighet, pris och tid många gånger är avgörande men rapporten lyfter även andra faktorer som är viktiga för att främja hållbart resande. Vi ser resultatet i rapporten som en parameter i arbetet med att skapa mer hållbara transportalternativ i Västmanland, säger Henrik Wester, turismchef på Västmanland Turism, som är en av beställarna av rapporten.

Komplext system med flera aktörer kräver samordning

Transportsystemet inkluderar många aktörer, som exempelvis infrastrukturhållare, transportoperatörer, stationer, destinationer och intressenter, som alla samspelar och är beroende av varandra. Dessa aktörer behöver koordineras i en gemensam riktning. Ramboll rekommenderar därför att regeringen ser över möjligheten att utse en nationell samordnare för arbetet med att förbättra samordningen mellan olika aktörer för att främja ett hållbart resande. Det behövs också nationellt jämförbar statistik för hur turister reser till olika delar av landet för att kunna följa utvecklingen.

Det är värdefullt när flera myndigheter och organisationer är engagerade i att ta fram den här typen av kunskapsunderlag. Det blir både bättre kvalitet och lättare att prioritera vad som krävs framåt kring det som var och en har rådighet över men också det som vi gemensamt kan koordinera, säger Marie Gyllenberg avslutningsvis.

Övergripande slutsatser

  • Transportsystemet för turism är i behov av koordinering
  • Det saknas ett helhetsansvar för utvecklingen av hållbara transporter
  • Flera utmaningar med att få turister att välja hållbara transportslag
  • Brist på statistik och information gör det svårt att följa utvecklingen
  • Flera åtgärdsförslag, men vissa målkonflikter och kort om tid

Fakta om myndighetsgruppen

I myndighetsgruppen ingår Arbetsförmedlingen, Business Sweden, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statens fastighetsverk, Sveriges Kommuner och Regioner, Swedavia, Tillväxtanalys, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova och Visit Sweden.

Kontakt

Marie Gyllenberg, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se