Transportsystemet för turism

Det finns begränsad kunskap om hur det befintliga transportsystemet för turism ser ut. Det saknas även kunskap om nödvändiga förutsättningar och vilka behov som behöver uppfyllas för att systemet ska främja ett mer hållbart turistresande.

Agenda 2030, Sveriges turismpolitiska mål och den nationella strategin för hållbar turism och växande besöksnäring berör alla utmaningar och möjligheter med hållbara transporter och hållbart turistresande.

Tillväxtverket och Myndighetsgruppen för turism och besöksnäring har gett Ramboll i uppdrag att ta fram en kunskapssammanställning och framåtblick av transportsystemet för turism. Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för, och skapa en gemensam bild av, hur utvecklingen av transportsystemet kan komma att se ut framåt. Detta som en grund för att kunna identifiera vilka samarbetsytor som behöver förstärkas och vilka insatser som behöver göras för att uppnå ett mer hållbart turistresande.

Sammanfattning

För att uppnå en systemomställning av transportsystemet för turism behövs förändring på olika nivåer och förändringen behöver ses ur ett systemperspektiv. Sammanfattningsvis behöver utvecklingen av transportsystemet för turism hanteras från ett helhetsperspektiv där olika aktörer samverkar för att säkerställa en hållbar systemutveckling. Ramboll ger följande rekommendationer för hur arbetet framöver bör formeras för ett mer hållbart turistresande fram till 2030:

  • Säkerställ att det finns ansvar för utvecklingen.
  • Öka samverkan mellan turism- och transportsektorn.
  • Öka samverkan mellan transportoperatörer.
  • Säkerställ att statistik och information om turistflöden tas fram.
  • Ta fram fler fördjupade analyser på området.

Kontakt

Marie Gyllenberg, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Transportsystemet för turism - Kunskapssammanställning och framåtblick

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0446
ISBN:
978-91-89730-34-2
Årtal:
2023