Nu drar arbetet med livsmedelsstrategin 2.0 igång

Tisdag 7 februari stod landsbygdsminister Peter Kullgren värd för en kick off för Livsmedelsstrategi 2.0. Över 80 företrädare från livsmedelssektorns alla delar – från jord till bord – var inbjudna.

Under dagen stod diskussioner kring Sveriges livsmedelsberedskap, främjande av svenskproducerade varor och en ökad konkurrenskraft i livsmedelskedjan i centrum. Tillväxtverkets Generaldirektör Elisabeth Backteman deltog i panelsamtal om hur myndigheternas samverkan kan skapa bättre förutsättningar för konkurrenskraftiga företag.

Elisabeth Backteman, generaldirektör Tillväxtverket, Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket och Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket.

Elisabeth Backteman, generaldirektör Tillväxtverket, Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket och Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket.

Livsmedelsstrategin beslutades 2017 men förutsättningarna för företagen har förändrats. Livsmedelskedjans aktörer har stått inför flera större utmaningar som visat på sårbarheten i den svenska livsmedelsförsörjningen. Så som torka, pandemi, utmaningar för globala logistikkedjor och krig i vårt närområde.

Syftet med mötet var att diskutera vad som krävs för att skapa en stärkt livsmedelssektor. Ministern pekade på att Livsmedelsstrategin 2.0 ska göra ett tydligt avtryck i hela livsmedelskedjan. Den ska bidra till att den totala livsmedelsproduktionen ökar och minska vår sårbarhet vid eventuell kris. Gemene man ska känna sig trygg med att den svenska livsmedelskedjan är stabil och klarar yttre påfrestningar.

En ökad konkurrenskraft, lönsamhet, produktion och hållbarhet står i centrum för arbetet med att ta fram den nya livsmedelsstrategin. Frågor kring regelförenkling och kompetensförsörjning lyfts också som viktiga prioriteringar. Här har vi en viktig roll att spela som kunskapsmyndighet med fokus på näringslivets konkurrenskraft.

Livsmedelsstrategin har bidragit till samsyn kring utmaningar utifrån ett helhetsperspektiv. För att nå ytterligare resultat krävs fortsatta satsningar och bred samverkan inte minst när det gäller kompetensförsörjning, regelförenkling, innovation, lönsamhet och hållbarhet, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör Tillväxtverket.

Tillväxtverket har en rad uppdrag inom nuvarande handlingsplan i strategin. Genom samordningsuppdraget för strategin samlar myndigheten olika aktörer för att skapa samsyn om behov och vägar framåt för ett mer koordinerat och effektivt genomförande. Dialogmöten kommer att genomföras under våren för att fånga in inspel till livsmedelsstrategin 2.0.

Ministern öppnade dessutom för goda inspel för strategiarbetet framåt via en särskild brevlåda på landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Mer information