Insikter och lärdomar från regionernas utvecklingsarbete 2022

Möte på kontor där det pågår en presentation

Text

Den regionala utvecklingspolitiken ska bidra till att möta miljö- och klimatförändringar, demografiska utmaningar samt ökade samhällsekonomiska klyftor både i Sverige och EU. I den nya rapporten ”Regionalt utvecklingsarbete 2022” ges en bild av regionernas arbete med att möta dessa utmaningar. Där bland annat arbetssätt, fokusområden och upplevda svårigheter lyfts fram.

Rapporten innehåller ämnesområden så som kompetensförsörjning, kollektivtrafik, näringslivsutveckling, forskning och innovation. Den belyser även hur samarbetet ser ut mellan regioner och kommuner, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, näringslivet och organisationer. Genomgående i alla avsnitt är hur regionerna arbetar med hållbarhet och för att ta tillvara potentialen i olika geografiska områden utifrån deras särskilda förutsättningar. Vi ser bland att regionerna arbetar systematiskt med integrering av hållbarhet utifrån Agenda 2030. Men regionerna uttrycker även svårigheten att hantera målkonflikter som uppstår när social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet ska integreras.

Utmärkande för det regionala utvecklingsarbetet under 2022 var regionernas hantering av:

  • Effekterna av det höga ränteläget.
  • Rysslands aggressionkrig mot Ukraina.
  • Höga el-priser.

Om detta och mycket mer finns att läsa i rapporten.

Årlig sammanställning av regionalt utvecklingsarbete

Tillväxtverket sammanställer och analyserar årligen regioners och länsstyrelsers återrapporteringar om regionalt utvecklingsarbete. Denna kunskap är viktig för både regeringen och Tillväxtverket. Den ligger till grund för att utforma nya insatser och utveckla den regionala utvecklingspolitiken. Sammanställningen bidrar också till ett kunskapsutbyte mellan regionerna.

Rapporten för 2022 heter Regionalt utvecklingsarbete 2022. Till sammanställningen hör också en tabellbilaga. Den kompletterar rapporten med ytterligare exempel på insatser och resultat både tematiskt och regionvis och kan användas av dig som vill fördjupa dig i regionernas arbete.