Tillväxtverket
Snickare

Företagande

Här hittar du statistik om företagande. I interaktiva diagram kan du själv välja till exempel vilka år du vill titta på och vilka jämförelser du vill göra. I listan nedan finner du bland annat resultat, kopplat till företagande, från våra undersökningar Företagens villkor och verklighet och Entreprenörskapsbarometern.

Resultat från våra undersökningar

Filtrera utifrån målgrupp
 1. Utrikes födda kvinnor - en resurs som kan nyttjas mer

  Utrikes födda kvinnor förvärvsarbetar i mindre grad och befinner sig i större utsträckning utanför arbetskraften än inrikes födda kvinnor. De regionala…

  Regioner Företagande Statistik

 2. Företag med runt 100 anställda har det svårast

  Företag med just runt 100 anställda visar tre tydliga hindertoppar. De har svårast att hitta rätt personal. Lagar och regler upplevs krångliga. Och det…

  Företagande Statistik

 3. Kulturföretag mer digitala och exporterar oftare

  Företagen i de kulturella och kreativa näringarna är mer inriktade på export, mer digitala och därmed mindre beroende av platsen än andra. Men de möter…

  Företagande Kultur Statistik

 4. Företag i gröna näringar hindras av krångliga regler

  Nästan hälften av företagen i de gröna näringarna upplever lagar och myndighetsregler som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt. De är…

  Företagande Regional kapacitet Statistik

 5. Fler företag blir internationella

  Totalt sett har andelen små och medelstora företag som är internationella ökat från 25 till 29 procent mellan 2014 och 2017. Ökningen beror främst på att…

  Företagande Regional kapacitet Statistik

 6. Kvinnor med utländsk bakgrund anställer allt fler

  År 2016 var det 165 procent fler anställda i företag som drivs av en kvinna med utländsk bakgrund jämfört med 2006. I vissa län är ökningen långt mycket…

  Företag Regioner Företagande Regional kapacitet Statistik

 7. Svårare att få lån  för företagare med utländsk bakgrund

  Bristande tillgång till lån och krediter är ett större tillväxthinder för företagsledare med utländsk bakgrund. Företagare med utländsk bakgrund har även…

  Nyhet Företag Andra aktörer Företagande Statistik Finansiering

 8. Majoriteten av företagen arbetar med hållbarhet

  Mer än hälften av de små och medelstora företagen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor på något sätt. Tendensen är att företagens miljöarbete nu åter ökar…

  Företag Företagande Statistik

 9. Mångfald ökar tillväxtviljan

  Tillväxtviljan är högst i företag som leds av unga personer med utländsk bakgrund. Dessa företag har även en stark framtidstro. Det visar resultat från…

  Företag Företagande Kompetens Statistik

 10. Digitalisering används främst för effektivi­sering

  Små och medelstora företag använder främst digitalisering för att effektivisera verksamheten. Däremot är det bara en mindre andel av företagen som använder…

  Företag Andra aktörer Företagande Statistik Digitalisering