Vikten av att vårda varje vunnen investering

Besök på företag

Kommunen kliver in i en ny och viktig fas efter att ett företag har tagit beslut om en etablering. Eftervård handlar om att stödja etableringen, ta vara på möjligheterna och nyttja kraften i företagen som samhällsaktörer.

Det finns en hel del som regioner och kommuner kan göra för att öka sin attraktionskraft för etableringar. Tillväxtverket har bland annat lyft fram vikten av analysarbete, strategisk samhällsplanering och organisatorisk beredskap. Vi kan även konstatera att efterarbetet, som kommer efter att beslut om en företagsetablering är fattat, är en fas som är minst lika viktig som förarbetet.

Fortsatt arbete efter beslut om etablering

I ett kortare perspektiv behöver olika lösningar komma på plats så att etableringen kan slutföras. Det kan handla om detaljplaner, försäljning eller förmedling av mark och lokaler, bygglov, anslutningar till kommunala nät, utveckling av kommunikationer och bostäder. Men även om utbildning, kompetensförsörjning och annan samhällsservice. Det är ett arbete som kräver samordnade insatser från hela den kommunala organisationen, ofta med flera olika förvaltningar och nämnder.

Ur ett längre perspektiv behöver en etablering vårdas utifrån de faktorer som avgjorde var etableringen hamnade. Detta benämns i rapporten ”Att jobba för större etableringar” som eftervård. En god eftervård innebär dels att en etablering kan nyttjas för att locka framtida etableringar. Den kan också skapa en grund för andra företags utveckling. Ett konkret sätt att arbeta med eftervård och att knyta företaget till orten är att integrera nya företag i det lokala och regionala innovationssystemet.

Att stärka både etablerande och befintliga företag

Enligt rapporten kan alla kommuner arbeta med att stärka det långsiktiga arbetet för att utveckla det lokala och regionala näringslivsklimatet. Det är något som är positivt både för etablerande och befintliga företag. Samtidigt är det en resursfråga. Kontakter med företagen kan vara svårt att prioritera, inte minst för mindre kommuner.

I Tillväxtverkets intervjuer med regionerna så betonas också att det gäller att vårda de företag som redan verkar i regionen. Man vill ge bra förutsättningar för att företagen ska finnas kvar och ges möjligheter att expandera sin verksamhet. Till exempel ska förändrade behov av lokaler och mark inte vara en orsak till att företag väljer att flytta från orten.

Företagen som en samhällsaktör

Utöver näringslivsklimatet finns stor potential hos företagen att bidra till samhällsutvecklingen i stort. Att företag engagerar sig regionalt och lokalt är något som bekräftas i Tillväxtverkets samtal med regionerna. Dels finns det en tradition av att företagare, ofta förankrade på orten, är engagerade i och stöttar de lokala föreningslivet.

I dag det finns också företag som vill vara en aktiv samhällsaktör och som i vissa fall har personal dedikerad för att arbeta med hur de kan bidra till samhällsutvecklingen. Det kan ingå i ett koncept i samband med en större etablering och kan handla om relativt stora summor som satsas i olika utvecklingsprojekt. Att ta vara på detta engagemang är också en del i eftervården.

Om Tillväxtverkets rapport, kartläggning och uppdrag

Denna artikel är en del i en artikelserie som utgår från rapporten ”Att jobba för större etableringar” samt en kartläggning som Tillväxtverket har gjort av regioners och kommuners investeringsfrämjande arbete.

I rapporten presenterar vi åtta råd till kommuner och regioner för att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför, under och efter en företagsetablering. Denna artikel berör ett av råden:

  • Vårda varje vunnen investering

Kartläggningen har genomförts inom Tillväxtverkets uppdrag att stödja regioner och kommuner vid större etableringar eller varsel.

Kontakt

Gustaf Rehnström
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Clara Zakariasson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Maria Wellsjö

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se