Behov av stärkt analysarbete hos kommuner för att attrahera företagsetableringar

Tre medarbetare arbetar i kontorsmiljö

Intresset för att etablera sig i Sverige är större än på mycket länge. Det innebär ökade möjligheter för kommuner och regioner. För att kunna attrahera investeringar och etableringar ser Tillväxtverket att det finns ett behov av förstärkt analysarbete.

Att intresset för att etablera sig är stort bekräftas av i princip alla regioner i vår kartläggning. Det gäller inte minst industriinvesteringar och investeringar kopplat till grön omställning. Intresset är extra stort i Övre Norrland men det råder även högt tryck hos andra regioner. I flera län kommer förfrågningar även till kommuner som tidigare inte varit aktuella för etableringar i så stor utsträckning.

Analys av trender och omvärldsfaktorer kan ge nyckelinsikter

För att som kommun och region lyckas attrahera investeringar och företagsetableringar är det viktigt att förstå vad som driver val av etableringar. Analyser av nuvarande etableringstrender och omvärldsfaktorer bör därför ses som en viktig del i det näringslivsstrategiska arbetet.

Tre just nu viktiga omvärldstrender som Tillväxtverket har identifierat är:

  • Den gröna omställningen i basindustrin, tillverkning och transporter.
  • Resilienta och hållbara värdekedjor styr mot re-shoring, det vill säga en återflyttning av tillverkning från lågkostnadsländer.
  • Ändrade förutsättningar för handel, logistik och datahantering.

När det gäller gröna omställningsinvesteringar står ofta tillgången på el-infrastruktur i centrum. Många företag kräver hållbar producerad el till ett rimligt pris för att en investering ska vara lönsam. Det betyder i sin tur att det finns ett intresse för etableringar i andra delar av landet än vad som tidigare har varit fallet. Brist på planlagd mark i de mer strategiskt liggande kommunerna är också en faktor som leder till att förfrågningar skickas vidare till kringliggande kommuner.

Trendanalyser kan likväl ge insikter kring avsvalnande intresse för etableringar. Som exempelvis den lågkonjunktur som den svenska ekonomin befinner sig i och USA:s satsning på stödpaketet Inflation Reduction Act (IRA). Det är ett omfattande grönt stödpaket och incitament för att förlägga produktion till USA. Det finns också en ökad försiktighet vad gäller att tillåta utländska investeringar som kan påverka säkerhet och allmän ordning. Kontrollen utförs av Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

Behov av ökad kunskap och stöd för stärkt kapacitet

I nuläget är det vanligt att regionerna bistår kommunerna med analyser och annat statistiskt underlag. Det kan handla om generellt underlag men också mer specifika underlag kopplade till en viss etablering. Majoriteten av regionerna och de regionala investeringsfrämjande organisationerna erbjuder även kompetensutveckling till kommunerna för att stärka deras kapacitet att hantera en etableringsprocess. Till exempel genom utbildningar, seminarier och erfarenhetsutbyte. Andra exempel på stöd till kommunernas arbete är gemensamma företagsbesök och finansiering av projekt. Ett par regioner har mer övergripande uttryckt att stöd ges till mindre kommuner eller i mer komplexa frågeställningar.

Utöver detta, och som helhet, ser vi ett behov av stärkt kapacitet hos kommunerna. Etableringsplaner och strategier behövs för att kunna arbeta proaktivt inför eventuella företagsetableringar. Samtidigt är brist på tid och resurser en utmaning hos kommunerna. För att stärka sin förmåga lyfter kommunerna bland annat behovet av ökad analyskapacitet och kunskaper om finansieringsmöjligheter. Av värde är också att kunna utbilda sina politiker kopplat till betydelsen av att ha färdigplanerad mark och en offertberedskap.

Om Tillväxtverkets rapport, kartläggning och uppdrag

Denna artikel är en del i en artikelserie som utgår från rapporten ”Att jobba för större etableringar” samt en kartläggning som Tillväxtverket har gjort av regioners och kommuners investeringsfrämjande arbete.

I rapporten presenterar vi åtta råd till kommuner och regioner för att skapa så goda förutsättningar som möjligt inför, under och efter en företagsetablering. Denna artikel berör två av råden:

  • Håll koll på omvärldsutvecklingen och förstå att en investering är ett unikt ögonblick för företaget.
  • Analyser är viktiga för att förstå de egna förutsättningarna.

Kartläggningen har genomförst inom Tillväxtverkets uppdrag att stödja regioner och kommuner vid större etableringar eller varsel.

Kontakt

Gustaf Rehnström
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Clara Zakariasson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Maria Wellsjö
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se